PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

ABC kontroli inspektora podatkowego

NRL/szaft
28-10-2013, 11:31
ABC kontroli inspektora podatkowego ABC kontroli inspektora podatkowego (Fot. Fotolia)
Wizyta inspektora podatkowego w gabinecie stomatologicznym może zdarzyć się w każdej chwili. Choć strach przed kontrolą często paraliżuje, stomatolog powinien wiedzieć, że są określone zasady takiej wizyty, także o tym że, dowody kontroli przeprowadzonej z naruszeniem prawa, nie mogą brane być pod uwagę w trakcie postępowania: administracyjnego, podatkowego, karnego lub karno-skarbowego, które byłyby prowadzone w sprawie kontrolowanego przedsiębiorcy. Tak jest gdyby dowody te miały istotny wpływ na ostateczny werdykt wynikający z ustaleń kontrolerów.

- Zasady przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą, a wiec i lekarza dentysty, określają przepisy rozdziału 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - przypomina Katarzyna Godlewska, radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej. O czym stomatolog powinien pamiętać?

Inspektor musi się zapowiedzieć

Jednym z wymogów legalnie przeprowadzonej kontroli, jest dokonanie zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem kontroli, organ podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym przedsiębiorcę.

- Dzień odebrania przez lekarza przesyłki zawierającej takie zawiadomienie, ma istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż organ może wszcząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy takiego zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w ciągu 30 dni od dnia dokonania doręczenia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia - przypomina Katarzyna Godlewska.

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli?
1) oznaczenie organu,
2) data i miejsce wystawienia,
3) oznaczenie przedsiębiorcy,
4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
5) podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Kiedy inspektor nie musi się zapowiedzieć

- W przypadku gdy przeprowadzenie kontroli ma przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, w tym przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub służyć ma zabezpieczeniu dowodów popełnienia takiego przestepstwa - organy podatkowe są zwolnione z doręczenia zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli - wyjaśnia Katarzyna Godlewska.

Wizyty nie trzeba zapowiedzieć również wtedy gdy kontrola:
a) dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
b) ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c) dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
d) dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
e) ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
f) zostaje wszczęta w trybie, o którym mowa w art. 284a § 1,
g) ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury,

Wizyty bez zapowiedzi właściciel gabinetu stomatologicznego może spodziewać się jeżeli organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany:
a) został prawomocnie skazany w Polscej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli; w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek nie mających osobowości prawnej - do każdego wspólnika,
b) jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
c) nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

POLECAMY W SERWISACH