Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zasadzie zaakceptowała „Program profilaktyki zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego”.

W zasadzie, bo RP AOTMiT pozytywną opinię uzależniła  pod warunkiem uwzględnienia kilku uwag, które już niemal zwyczajowo pojawiają się podczas analizy tego typu projektów.

Chodzi o to, aby cele były zgodne z koncepcją SMART, według której cel powinien być: sprecyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i zaplanowany w czasie.

Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu (bez rezerwy wykonania) wynosi 7,12 mln zł (z rezerwą wykonania 7,61 mln zł).

Określono koszty świadczeń stomatologicznych, koszty działań edukacyjnych, łączny koszt interwencji oraz koszty pośrednie.

Koszt jednostkowy może wynosić od 163 zł do 176 zł, w zależności od wysokości budżetu całkowitego oraz od indywidualnych potrzeb uczestników programu. Wysokość kosztów pośrednich nie powinna przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Program ma być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85 proc.), środków budżetu państwa (10 proc.) oraz środków własnych (5 proc.).

Zaplanowany okres realizacji to lata 2018-2021.

Warunki realizacji
Realizator programu zostanie wybrany w drodze konkursu ofert, co pozostaje w zgodzie z zapisami ustawowymi. Określono także warunki dotyczące personelu, wyposażenia i warunków lokalowych niezbędnych do realizacji programu.

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjnej, prowadzonej za pomocą ulotek, plakatów, lokalnych mediów, stron internetowych, poszczególnych placówek oświatowych, pomocy społecznej. Ponadto informacje o programie będą przekazywane rodzicom/opiekunom prawnym w trakcie wywiadówek oraz innych spotkań z gronem pedagogicznym.

Sformułowano 6 celów szczegółowych dotyczących:
- poprawy dostępności do leczenia stomatologicznego dla dzieci,
- redukcji liczby dzieci nieobjętych kompleksową opieką stomatologiczną,
- wzrostu świadomości u co najmniej 30 proc. dzieci, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli w zakresie znaczenia higieny jamy ustnej dla zdrowia całego organizmu,
- wzrostu odsetka stosowanych wypełnień światłoutwardzalnych,
- wzrostu świadomości uczniów w zakresie zdrowej diety i jej wpływu na choroby uzębienia,
- redukcji wartości wskaźnika PUW/puw.

Populacja docelowa
W programie wezmą udział dzieci i młodzież w wieku 3 - 17 lat (263 322 osoby). Natomiast świadczeniami zdrowotnymi mają zostać objęte dzieci do 17 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (27 538 osób).

Dodatkowo program będzie kierowany do rodziców/opiekunów prawnych dzieci (595 000 osób) oraz ich nauczycieli (15 861 osób).

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału w programie będzie konieczność zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie, a w przypadku dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - konieczne będzie potwierdzenie tego faktu stosownym dokumentem, np. potwierdzenie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach programu zostaną przeprowadzone następujące interwencje:
- badanie lekarskie stomatologiczne (ocena stanu zdrowia jamy ustnej wraz z oceną wskaźnika PUW);
- konsultacje specjalistyczne (w tym instruktaż higieny jamy ustnej);
- kompleksowe leczenie stomatologiczne;
- działania edukacyjne.

W projekcie programu zaplanowano wykonanie lakierowania mlecznych i stałych zębów ¼ łuku zębowego. Nie wskazano jednak częstotliwości udzielania tego typu świadczeń. Zalecenia dotyczące stosowania lakierów fluorkowych są zróżnicowane. Część wytycznych wskazuje, iż mogą być one stosowane bez ograniczeń wiekowych dwa razy do roku - przy umiarkowanym ryzyku i 4 razy do roku - przy wysokim ryzyku próchnicy.

Dodatkowo dwa razy w roku usuwane będą złogi nazębne z ½ łuku zębowego.

Projekt zakłada również zabezpieczanie bruzd zębów (dotyczy zębów 4, 5, 6 i 7) lakiem szczelinowym, według potrzeb dzieci w wieku 3-17 lat.

Projekt programu zakłada wykonywanie pojedynczych zdjęć zębowych za pomocą aparatu rentgenowskiego (RTG).

Program zakłada również przeprowadzenie edukacji zdrowotnej skierowanej do dzieci w wieku 3-17 lat oraz do rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli dzieci w wieku do 17 lat. Edukacja będzie się odbywać w formie pogadanek lub zajęć prowadzonych przez lekarza stomatologa.

Zakres zagadnień, który będzie poruszany podczas edukacji ma dotyczyć m. in.: wpływu stanu zdrowia jamy ustnej na zdrowie dzieci, młodzieży i dorosłych, a także wpływu na ten stan odżywiania. Będzie także mowa o kształtowaniu prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.

Interwencje, zaplanowane w ramach programu, częściowo powielają się ze świadczeniami gwarantowanymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193 z późn. zm.).

Monitorowanie i ewaluacja
Ocena zgłaszalności do programu zostanie przeprowadzona na podstawie analizy: liczby uczestników programu w odniesieniu do wartości liczbowych wynikających z założeń i prognoz programu, liczby zgód na udział w programie, liczby poszczególnych interwencji stomatologicznych, liczby uczestników działań edukacyjnych, a także przyczyn nieuczestniczenia w programie. Ponadto program zakłada analizę okresowych raportów (miesięcznych i rocznych).

Jakość udzielonych świadczeń będzie oceniona na podstawie analizy wyników anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników programu. Ewaluacja programu będzie się opierać na miernikach efektywności dotyczących m. in.: liczby przebadanych dzieci z każdej grupy wiekowej; wskaźnika PUW; liczby dzieci, u których przeprowadzono lakierowanie zębów; liczby dzieci, które uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych.