PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

1400 uczniów do objęcia opieką stomatologiczną

Autor: miro • Źródło: ms
31-08-2021, 08:50
1400 uczniów do objęcia opieką stomatologiczną Opieka stomatologiczna nad uczniami żuromińskich szkół (fot. shutterstock)
Władze powiatu żuromińskiego zapraszają podmioty lecznicze, udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, do składania ofert na objęcie opieką dentystyczną uczniów czterech szkół.
  • 1400 uczniów z pięciu szkół powiatu żuromińskiego mają być objęci opieka stomatologiczną (w ramach kontraktu z NFZ).
  • Świadczenia mogą być realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu leczniczego lub w dentobusie.
  • Opieka zdrowotna nad uczniami musi być finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia

Uczniowie, który mają być objęci opieką stomatologiczną:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61, 09-300 Żuromin -  387 uczniów.
2. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27, 09-300 Żuromin, w skład którego wchodzą: Technikum oraz Szkoła Branżowa I stopnia - 561 uczniów.
3. Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie, ul. Wyzwolenia 16, 09-300 Żuromin, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 36 uczniów.
4. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4, 09-320 Bieżuń - 106 uczniów.
5. Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, ul. 1 Maja 8A, 09 - 311 Zielona, w skład którego wchodzą Technikum oraz Szkoła Branżowa - 310 uczniów.

Razem 1400 uczniów

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Zgłoszenie - opieka stomatologiczna nad uczniami w szkołach prowadzonych przez powiat żuromiński" w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie; Plac Józefa Piłsudskiego 4 lub przesłać pocztą na wskazany adres.

Termin składania ofert: 6 września 2021 r. do godz. 15.30.

Umowa zawarta zostanie od 20 września 2021 r. na dwa lata.

Władze powiatu żuromińskiego przewidują możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

Warunki uczestnictwa w konkursie na realizowanie opieki stomatologicznej

Zasady realizacji zadania wynikają z przepisów ustawy z 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1285, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1292) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym powinien być gabinet dentystyczny, który może być utworzony w szkole (doposażony przez oferenta), gabinet dentystyczny poza szkołą lub dentobus (prowadzone przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą).

3. Gabinet dentystyczny powinien spełniać wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1292).

4. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami zobowiązany jest do wykonywania:
1) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
2) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia - określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

5. W przypadku, gdy opieka stomatologiczna nad uczniami będzie sprawowana w dentobusie, lekarz dentysta wykonuje:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane w dentobusie,
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia r. udzielane w dentobusie - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

6. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

7. Lekarz dentysta zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji medycznej określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

8. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH