• Bliski prac w Sejmie jest projekt stawy o niektórych zawodach medycznych traktujący m.in. o higienistkach, asystentkach i technikach dentystycznych
  • Być może trzeba mówić o historycznym momencie, kiedy jakieś spektrum stomatologii wyjdzie poza podmioty bazujące na pracy lekarzy dentystów – pisze Andrzej Cisło
  • Ważne jest to gdzie będą uregulowane kwestie związane z wykazem czynności - w ustawie, czy w rozporządzeniu
  • Wobec proponowanych zmian pilnej analizy wymaga status pomocy dentystycznej  - ocenia prowadzący serwis stomatolodzy.pl 

Andrzej Cisło, wiceprezes NRL uprzedniej kadencji uważa, że część rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych powinna być przedmiotem analizy Rady Rozwoju Stomatologii przy Ministrze Zdrowia i samorządowego środowiska lekarzy dentystów.

Precyzyjną analizę przepisów Andrzej Cisło przedstawił w serwisie stomatolodzy.pl   

Projekt ustawy o zawodach mających zastosowanie w stomatologii

Jeśli chodzi o wykaz czynności niektórych zawodów medycznych, to ich zakres ma być następujący:

Asystentka

1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2) asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3) przygotowywanie i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii (autor analizy dostrzegł niefortunne sformułowanie w kwestii przygotowywania leków);
4) przygotowanie, konserwowanie, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
5) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Higienistka

1) realizowanie świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4) wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
5) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Technik dentystyczny

1) wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
2) wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;
3) naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza.

Samodzielność zawodowa higienistek stomatologicznych

W przypadku higienistek stomatologicznych Andrzej Cisło zwraca uwagę na punkt „2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii„

Kontrowersyjny jest już sam termin usługi - jeśli na fotelu dentystycznym siedzi pacjent.

Ważniejsze jest jednak to, iż w projektowanym wykazie czynności higienistek nie ma zastrzeżenia, iż wykonywane są one „pod nadzorem lekarza dentysty” lub „na zlecenie lekarza dentysty”.

- Wygląda więc na to, że higienistki stomatologiczne uzyskałyby samodzielność zawodową w tym zakresie – pisze autor analizy i zastanawia się jak ten fakt zostanie przyjęty przez środowisko lekarzy dentystów.

Prawo do założenia i prowadzenia podmiotu leczniczego

Kolejna kwestia. Prawo założenia własnego podmiotu leczniczego przez osoby wykonujące niektóre zawody medyczne - w celu udzielania świadczeń. Analizując taką możliwość, Andrzej Cisło wskazuje na art.12 ust. 3 projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Art.12
3. Zawód medyczny można wykonywać:
1) na podstawie umowy o pracę lub
2) w ramach stosunku służbowego, lub
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub
4) w ramach wolontariatu, lub
5) jako podmiot leczniczy w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
6) w ramach działalności gospodarczej, w zakresie czynności zawodowych innych niż świadczenia zdrowotne.

Punkt 6 mówi, że działalności gospodarczej nie można prowadzić w przypadku świadczeń zdrowotnych. Co kryć się ma jednak pod sformułowaniem „usług w zakresie stomatologii”? To może być pole do różnych interpretacji.

Andrzej Cisło wskazuje: Być może trzeba mówić o historycznym momencie, kiedy jakieś spektrum stomatologii wyjdzie poza podmioty bazujące na pracy lekarzy dentystów.

Pilnego wyjaśnienia wymaga także pkt 5, czy taki przepis uprawniałby do założenia klasycznego podmiotu stacjonarnego.

Jak łatwo można by zmieniać przepisy dotyczące wykazu czynności

Andrzej Cisło zwraca uwagę na fakt, że ważne jest to gdzie będą uregulowane kwestie związane z wykazem czynności w ustawie, czy w rozporządzeniu?

Rzecz jasna, że ustawowe unormowanie daje zdecydowanie wyższą stabilność wdrożonych przepisów. Rozporządzenia ministra zdrowia – co do zasady – ma prawo zmieniać minister zdrowia, a to „może służyć MZ za element przetargowy w relacjach ze środowiskiem lekarskim” – zauważa Andrzej Cisło i przy okazji przypomina że od lat o samodzielność zabiegają technicy dentystyczni.

Co z uprawnieniami wykonujących zawód pomocy dentystycznej?

Autor serwisu stomatolodzy.pl pochyla się nad dalszymi kolejami zawodowej kariery pomocy dentystycznych. Okazuje się, że wobec tożsamości zakresu prac realizowanych przez pomoc i asystę dentystyczną należałoby zwrócić uwagę na przepis projektu ustawy Art. 85. 1. Kto nie posiadając wymaganych uprawnień wykonuje czynności zawodowe, o którym mowa w art. 12 ust. 1, podlega karze grzywny.

Jeśli chodzi o asystentki stomatologiczne to czynności zawodowe ujęte są jako asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

O ile zatem pomoc dentystyczna nie asystuje bezpośrednio lekarzowi dentyści, a jej praca ogranicza się do przygotowania gabinetu, sterylizacji, przygotowania materiałów, prowadzenia prac dokumentacyjnych , rejestracji itd- może wykonywać nadal zawód – uspokaja  Andrzej Cisło, ale przy okazji zwraca uwagę na przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dlaczego? Otóż można tam przeczytać m.in.: że osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

Andrzej Cisło przypomina, że po uchwaleniu ustawy pomoc dentystyczna nie będzie wykonywać zawodu medycznego. Będzie więc „inna osobą”. Autor analizy uważa, że warto rozważyć, czy w zgodach na leczenie nie wpisywać w takim przypadku zgody pacjenta na obecność pomocy dentystycznej.

Końcowa uwaga prowadzącego portal stomatolodzy.pl jest taka, aby pracującym przez ostatnie 18 miesięcy pomocom dentystycznym umożliwić na zasadzie „szybkiej ścieżki” uzupełnienie kwalifikacji. Pomocne mogłyby być w tym względzie kursy organizowane przez NRL.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych 

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu czynności zawodowych