PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

ŚIL: Kto i co w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów

ms
08-02-2016, 17:51
ŚIL: Kto i co w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów ŚIL korespondencja na temat proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów (foto: pixabay)
W związku z toczącymi się od wielu miesięcy rozmowami ze ŚOW NFZ w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów do zmniejszonego wymiaru etatu przeliczeniowego w ramach kontraktów stomatologicznych - ŚIL umieściła na stronie internetowej większość korespondencji dotyczącej tego zagadnienia.

Spotkania i korespondencja w sprawie harmonogramu w okresie od września do grudnia 2015.

3 grudnia 2015 odbył się w centrali NFZ spotkanie w którym uczestniczyli: Wiceprezes NRL Agnieszka Ruchała-Tyszler, Prezes ORL Jacek Kozakiewicz oraz Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk.

Notatka ze spotkania w załącznikach poniżej.

Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r.
Szanowny Pan
Tadeusz Jędrzejczyk
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

W imieniu lekarzy dentystów – świadczeniodawców działających na obszarze właściwości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, tj. członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie i Śląskiej Izby Lekarskiej, zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji i wsparcie w rozwiązaniu sprawy związanej z możliwością proporcjonalnego zmniejszenia minimalnej liczby godzin świadczenia usług dla etatu przeliczeniowego w zawartych pomiędzy lekarzami dentystami a Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. 
Sprawa lekarzy dentystów działających na terenie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ była przedmiotem zainteresowania Pana Prezesa, jednakże z uwagi na negatywne stanowisko Dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach – Pani Ewy Momot pomimo kilkukrotnych spotkań i prowadzonej korespondencji, pragnę przedstawić sprawę, z uwzględnieniem wcześniejszych zasad obowiązujących w Oddziale i obecnego stanowiska Oddziału. 
We wcześniejszym okresie kontraktowym (obowiązującym od 2011 do połowy 2014 roku) w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, Pan Zygmunt Klosa, wyraził zgodę na zmniejszenie wymiaru czasu pracy lekarzy dentystów, z stosunku do ogólnych zasad wynikających z ówcześnie obowiązującego zarządzenia Prezesa NFZ nr 59/2009/DSOZ. Przez cały okres realizacji ww. umów przyjęto, że w stosunku do jednego etatu przeliczeniowego – w związku ze zmniejszonym planem finansowym przy  jednoczesny pozostawieniu takiej samej liczby lekarzy dentystów świadczących usługi w ramach NFZ – minimalny wymiar czasu pracy lekarzy dentystów wynosił 15 godzin tygodniowo, przy pozostawieniu świadczeniodawcy wyboru pracy – odpowiednio 5 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie (w tym 2 dni do godziny 18) lub 3 dni po 5 godzin dziennie (w tym minimum 2 dni do godziny 18). 
W związku z ogłoszonym w marcu 2014 r. konkursem ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne przedstawiciele trzeb izb lekarskich dwukrotnie występowali do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach o utrzymanie dotychczas obowiązujących zasad, tj. ustalenie wartości etatu przeliczeniowego na poziomie 8.500 punktów przeliczeniowych przy równoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ilości godzin wymaganych w ramach tego etatu. Podjęte działania wynikało z chęci utrzymania liczby lekarzy dentystów świadczących usługi stomatologiczne w ramach NFZ, biorąc pod uwagę zmniejszoną liczbę środków pieniężnych zaplanowanych na ten cel w budżecie Oddziału. Jednakże pomimo wcześniejszych ustaleń, Dyrektor ŚOW NFZ na etapie ogłaszania postępowania konkursowego ani w późniejszym czasie nie zastosował ww. zasad i nie zmienił umów w tym zakresie. Jednocześnie Dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach wskazał, że w trakcie realizacji umów nie jest możliwa zmiana ww. zapisów z uwagi na treść przepisu art. 158 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.    
W związku z zainteresowanie sprawą Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisja ta wystąpiła do Pana Prezesa o zajęcie stanowiska w ww. sprawie. W odpowiedzi uzyskano informację, że w zakresie uprawnień Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ pozostaje ustalenie innej wartości etatu przeliczeniowego oraz liczby dni/ godzin pracy w ramach zmienionego etatu.
W 2015 roku Śląska Izba Lekarska również podejmowała działania zmierzające do aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Prowadzana korespondencja w sprawie oraz spotkania (odbyte w dniu 13 października 2015 r. i 2 listopada 2015 r. w siedzibie Oddziału)  nie doprowadziły do zmiany stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.  
Odnosząc się do merytorycznej podstawy możliwości zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne z uwzględnieniem dostosowania czasu pracy proporcjonalnie do wielkości etatu przeliczeniowego – raz jeszcze podkreślić należy – pozostaje w kompetencji dyrektora oddziału wojewódzkiego. Jednakże pomimo przyznanego dyrektorowi oddziału wojewódzkiego uprawnienia, Dyrektor ŚOW NFZ w Katowicach zmienił jedynie wielkość etatu przeliczeniowego, przy niezmienionym czasie pracy. Podjęcie takich działań – proporcjonalne zmniejszenie czasu pracy pozostawałoby w zgodzie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 77/2013/DSOZ – obowiązującym w dacie prowadzonego przez Śląski OW NFZ postępowania konkursowego, jak i zarządzenia nr 94/2014/DSOZ – aktualnie obowiązującym. 
W myśl powołanego wyżej zarządzenie Prezesa NFZ – wartość punktowa wynosi 15.000 punktów a minimalny czas pracy dla tej ilości punktów wynosi 30 godzin na tydzień, to na pół etatu – wartość punktowa wynosi 7.500 a minimalny czas pracy – 15 godzin na tydzień. Tym samym, zmniejszenie czasu dostępności do usług stomatologicznych będzie odpowiadało wskazanej zasadzie proporcjonalności.
Ponownie warto również zwrócić uwagę na stosowaną w trakcie realizacji poprzednich umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ praktykę. Przepisy regulujące kwestię realizacji umów w zakresie stomatologii nie uległy zmianie (pomimo zmian zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie), tym samym dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązania przyjętego przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach w 2010 r. Niezależnie od powyższego, zarówno Fundusz – Centrala, jak i oddziały wojewódzkie – proponują świadczeniodawcom w toku realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarcie aneksów, zmieniających dotychczasowe postanowienia. Również w innych oddziałach wojewódzkich stosowana była i jest praktyka zawierania umowy z obniżonym wymiarem czasu świadczenia usług dla etatu przeliczeniowego. Dla przykładu wypada wymienić Mazowiecki OW NFZ, w którym jako zasadę przyjęto 7.000 do 9.000 punktów przy równoczesnym zapewnieniu proporcjonalnej liczby godzin pracy do ilości punktów. W tym Oddziale ogłaszając postępowanie konkursowe uwzględniono zapisy zarządzenia Prezesa NFZ nr 77/2013/DSOZ, zgodnie z którym 15.000 punktów rozliczeniowych wymaga dostępności w wymiarze 30 godzin na tydzień (w załączeniu przykładowe ogłoszenia). Jednocześnie, tamtejszy Oddział Wojewódzki podpisując umowy z lekarzami dentystami, uwzględnił przyznaną wielkość punktów rozliczeniowych (7.000 do 9.000) do zmniejszonego czasu pracy. Przy ogłoszeniu postępowań konkursowych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych stosowano analogiczną treść ogłoszenia. Tym samym, różnicowanie dalszych zasad działania Funduszu ma wpływ na sytuację wszystkich świadczeniodawców. 

POLECAMY W SERWISACH