PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ konsultuje zmiany w kontraktowaniu leczenia stomatologicznego

NFZ/ms
01-12-2014, 07:50
NFZ konsultuje zmiany w kontraktowaniu leczenia stomatologicznego Dentyści do szkół (foto: sxc.hu)
Do 12 grudnia 2014 r. można zgłaszać uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie proponowanych zmian w zasadach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Nowe zarządzenie miałoby obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Prezes NFZ poczuł się w obowiązku odpowiedzieć na ten fragment expose premier Ewy Kopacz, który zawierał obietnicę wprowadzenia gabinetów stomatologicznych do szkół.

Jak wiadomo lekarze nie są zainteresowani realizacją świadczeń w pełnym wymiarze etatu, lecz proponują pracę w gabinecie przez kilka godzin w tygodniu. NFZ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dentystów i umożliwia dyrektorom oddziałów Funduszu podejmowanie decyzji o realizacji przez jednego lekarza dentystę świadczeń w wymiarze większym lub mniejszym niż wymiar etatu określony w zarządzeniu - umożliwia to realizację większej liczby umów przez lekarzy dentystów w gabinetach zlokalizowanych na terenie szkół.
Zaproponowana zmiana może pomóc w uruchamianiu gabinetów dentystycznych w szkołach, o ile władze samorządowe zdecydują się na zakup kosztownego wyposażania gabinetów dentystycznych, które byłoby wykorzystywane przez kilka - kilkanaście godzin w tygodniu.

Kolejna zmiana ma na celu stymulowanie zatrudnienia personelu pomocniczego, którego zresztą i tak brakuje. Przyznawane mają być dodatkowe punkty w ofercie, za pracę personelu pomocniczego. Punkty te naliczane będą jednak tylko po spełnieniu warunku pracy personelu pomocniczego w pełnym wymiarze czasu pracy poradni (podstawa to spełnienie przez oferenta warunków wymaganych odnośnie personelu pomocniczego, a wskazanych przez ministra zdrowia w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego).

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, porządkujący i doprecyzowujący treści zarządzenia w taki sposób, aby nie budziło ono wątpliwości interpretacyjnych.
Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do NFZ do 12 grudnia 2014 r. na adres e-mail sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Poniżej treść projektu zarządzenia 

ZARZĄDZENIE Nr /2014/DSOZ

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia ............................... 2014 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.
§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) etat przeliczeniowy - liczba punktów rozliczeniowych na miesiąc, przeznaczona na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez jednego lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia; kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 15 000 pkt;
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) katalog zakresów i świadczeń - wykaz zakresów i świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych wraz z przyporządkowanymi wycenami punktowymi, kontraktowany i wykonywany przez świadczeniodawcę;
4) lekarz specjalista - lekarza dentystę, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
5) lekarz ze specjalizacją I stopnia - lekarza dentystę, który posiada specjalizację I stopnia w określonej dziedzinie medycyny;
6) lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza dentystę, który:
a) rozpoczął specjalizację w określonej dziedzinie medycyny i udziela świadczeń zdrowotnych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w podmiocie leczniczym uprawnionym do prowadzenia tego kształcenia zgodnie z odrębnymi przepisami, pod nadzorem lekarza specjalisty oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej,
b) ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w przypadku specjalizacji w dziedzinie ortodoncji;
7) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu udzielania świadczeń określonego zakresu;
8) Ogólne warunki umów - warunki umów określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
9) pozostały personel - personel, który stanowią:
a) osoba pracująca na stanowisku pomocy dentystycznej posiadająca średnie wykształcenie oraz przeszkolenie zawodowe
lub
b) osoba, która ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała:
- tytuł zawodowy asystentki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna lub
- tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
c) osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończyła studia wyższe na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskała tytuł licencjata, lub
d) osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł licencjata;
10) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
11) rozporządzenie MZ - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462);
12) rozporządzenie MZ o programach zdrowotnych - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505);
13) Program - program „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki", o którym mowa w rozporządzeniu MZ o programach zdrowotnych;
14) zakres świadczeń - świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń, dla których w umowie określa się kwotę finansowania.
2. Określenia inne, niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym, w szczególności w:
1) rozporządzeniu MZ;
2) rozporządzeniu MZ o programach zdrowotnych; oraz
3) Ogólnych warunkach umów.
Rozdział 2
Cel postępowania i przedmiot umowy
§ 3. Przedmiot postępowania, o którym mowa w § 1 stanowi wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielali świadczenia w zakresach, o których mowa w § 4 ust. 1.

SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie 2015   expose   NFZ   dentysta w szkole   próchnica dzieci  

POLECAMY W SERWISACH