PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

AOTMiT na „tak” dla profilaktyki próchnicy w Cieszynie

ms
21-02-2018, 07:59
AOTMiT na „tak” dla profilaktyki próchnicy w Cieszynie Opieka dentystyczna nad przedszkolakami w Cieszynie (foto: pixabay)
Rada Przejrzystości AOTMiT w zasadzie pozytywnie zaopiniowała projekt „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci pięcioletnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli”.

Przedmiotem opinii był program polityki zdrowotnej dotyczący zapobiegania próchnicy u dzieci.

Planowany koszt realizacji programu będzie się mieścił w przedziale od 31 800 zł do 44 050 zł.

Okres trwania to lata 2018-2019.

Realizator programu zostanie wybrany w wyniku konkursu ofert.  

Cele i efekty programu
Celem głównym programu jest profilaktyka pierwotna i wtórna próchnicy zębów, a tym samym zwiększenie szansy dzieci w wieku przedszkolnym na zachowanie dobrego stanu uzębienia w kolejnych okresach życia. Założenie to nie jest jednak sformułowane w sposób prawidłowy, ponieważ profilaktyka wskazuje na działania, a nie efekt jaki zamierza się osiągnąć.

Cele szczegółowe
Sformułowano osiem celów szczegółowych, dotyczących m.in.:
- rzetelnego i skutecznego informowania mieszkańców o programie,
- wykonania przeglądu stomatologicznego u pięciolatków z podaniem wskazań do dalszego postępowania medycznego i higienicznego,
- przeprowadzenia dla dzieci warsztatów dotyczących prawidłowej higieny jamy ustnej oraz właściwej diety ograniczającej powstawanie i rozwój próchnicy,
- przygotowania dzieci objętych programem do regularnych wizyt u dentysty.

Konieczne modyfikacje
Wskazane w projekcie cele programowe wymagają przeformułowania zgodnie z regułą SMART, według której cel powinien być szczegółowy, mierzalny, osiągalny, istotny i terminowy - oceniłą RP AOTMiT.

Zaproponowane mierniki efektywności również wymagają przeformułowania, aby były one spójne z postawionymi celami programu. W przypadku stomatologii powinny one dotyczyć stanu uzębienia dzieci oraz wiedzy na temat zapobiegania próchnicy. Ponadto mierniki efektywności mają odnosić się do sytuacji sprzed i po wprowadzeniu programu.

Populacja docelowa
Tzw. populację docelową stanowią pięcioletnie dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Cieszyna, ich rodzice (opiekunowie prawni) i wychowawcy przedszkolni.

W projekcie założono, że do programu zostaną włączone wszystkie dzieci (700) urodzone w 2013 r. i 2014 r., a także 700 rodziców (opiekunów prawnych) oraz 230 nauczycieli przedszkolnych.

Kryterium kwalifikacji dzieci do wzięcia udziału w programie będą:
- wiek,
- adres zameldowania,
- uczęszczanie do przedszkola na terenie Cieszyna,
- uzyskanie pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego).

Planowane przedsięwzięcia w ramach programu - to:
- edukacja dla dzieci w zakresie nauki prawidłowej higieny jamy ustnej;
- warsztaty - prelekcje dla rodziców (opiekunów prawnych) i personelu pedagogicznego przedszkoli;
- wizyty adaptacyjne w gabinecie stomatologicznym;
- przeglądy stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej dla dzieci.

POLECAMY W SERWISACH