• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jest ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego

ms
19-09-2017, 08:16
Jest ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego Ramowy program zajęć praktycznych dla przyszłych dentystów
1 października 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Rozporządzenie stosuje się do studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

Poniżej całe rozporządzenie w pdf. Dla przyszłych lekarzy dentystów najważniejszy jest załącznik nr 2 (str. 8), bo tam dla nich opisany jest ramowy program zajęć z podziałem na umiejętności.    

 

 

Poz. 1728


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

Na podstawie art. 5 ust. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte w dzienniku praktyk, dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

§ 2. Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku:

1) lekarskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) lekarsko-dentystycznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Student odbywa praktyczne nauczanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwane dalej „praktycznym nauczaniem”, zgodnie z programem praktycznego nauczania opracowanym przez radę programową wydziału i zatwierdzonym przez dziekana.

2. Przed rozpoczęciem każdego modułu praktycznego nauczania jego opiekun zaznajamia studenta z programem zajęć, zakresem zadań i czynności praktycznych oraz sposobem ich wykonywania.

§ 4. 1. Przebieg praktycznego nauczania dokumentuje dziennik praktyk, w którym student odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Wykonanie czynności i nabycie umiejętności potwierdza opiekun, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Dziennik praktyk zawiera:

1) nazwę uczelni macierzystej;

2) zdjęcie studenta;

3) imię (imiona) i nazwisko studenta umieszczone na każdej stronie dziennika;

4) numer albumu;

5) datę wystawienia dziennika wraz z podpisem dziekana;

6) nazwę i adres podmiotów leczniczych, w których odbywane jest praktyczne nauczanie;

7) moduły lub przedmioty, w jakich prowadzi się praktyczne nauczanie, z wyszczególnieniem umiejętności, jakie nabyć musi student, wraz z liczbą godzin, w ramach których odbywa się nauczanie danego modułu;

8) informację o zaliczeniu i jego formie, wraz z informacją o zaliczeniu poszczególnych umiejętności wchodzących w skład modułu lub przedmiotu, potwierdzoną podpisem podmiotu leczniczego, w którym odbywane jest praktyczne nauczanie, wraz z podpisem opiekuna, o którym mowa w § 3 ust. 2;

9) miejsce na uwagi.

3. Po zakończeniu praktycznego nauczania student przedkłada dziekanowi wypełniony dziennik praktyk.

§ 5. Praktyczne nauczanie zalicza dziekan na podstawie wpisów w dzienniku praktyk.

§ 6. Dziennik praktyk jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów.

§ 7. Rozporządzenie stosuje się do studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania (Dz. U. poz. 900).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2017 r. Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH