PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zgłaszanie przerw w udzielaniu świadczeń – stanowisko NFZ

ms
12-04-2018, 12:39
Zgłaszanie przerw w udzielaniu świadczeń – stanowisko NFZ Jak wprowadzać zmiany w harmonogramie pracy świadczeniodawcy (foto: pixabay)
OW NFZ w Poznaniu, w odpowiedzi na pismo Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, szczegółowo opisał zasady zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.

Oto stanowisko NFZ w tej sprawie.
Zasady aktualizacji potencjału wykonawczego, w tym również zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń, wynikają z zapisów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którymi świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania swojego potencjału wykonawczego przeznaczonego do realizacji umowy.

Aktualizacji tej świadczeniodawca dokonuje przy pomocy, udostępnionych przez Fundusz, aplikacji informatycznych (w szczególności Portalu Funduszu) na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie korzystania z portalu Funduszu oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego portalu.

Zmiany w harmonogramie wymagają zgłoszenia
Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 i 2 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz.1146 ze zm.), świadczenia są udzielane osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne (...) zgodnie z harmonogramem, a zmiany w harmonogramie, dotyczące tych osób, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

Każda zmiana harmonogramu jest zmianą umowy
Paragraf 9 ust. 1 OWU zobowiązuje świadczeniodawcę do udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.

Skoro obowiązkiem świadczeniodawcy jest bieżące aktualizowanie danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy — „Harmonogram — zasoby", to każda zmiana informacji zawartych w tym załączniku wiązać się będzie ze zmianą umowy.

Katalog powodów zgłaszania przerw, wskazany w komunikacie zamieszczonym 16 stycznia 2018 r. na profilach SZOI, jest ogólnym wykazem zakresów zmian i nie powstaje w sprzeczności z postanowieniami § 9 OWU.

Zmiana harmonogramu a przypadki losowe
NFZ zapewnił, iż nie kwestionował powodów zaistnienia przerw w udzielaniu świadczeń, którymi mogą być także przypadki losowe np. awaria sprzętu.

Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego. OW NFZ, uwzględniając doświadczenia ze współpracy z świadczeniodawcami, wskazał w komunikacie zastrzeżenie, zgodnie z którym — wyjątek od przyjętej reguły (odstępstwo) stanowią jedynie szczególne okoliczności sprawy, które będą osobno rozpatrywane pomiędzy stronami umowy.

POLECAMY W SERWISACH