• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zatrzymać specjalistów w Polsce - są propozycje, na szczęście luźne

ms
09-03-2017, 12:01
Zatrzymać specjalistów w Polsce - są propozycje, na szczęście luźne Jak zatrzymać specjalistów w kraju (foto: pixabay)
Katarzyna Głowala podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ujawnia resortowe plany zwiększenia liczby specjalistów lekarzy i lekarzy dentystów.

Minister zdrowia chce przeciwdziałać migracji młodych lekarzy i lekarzy dentystów, zauważa jednak, że Polacy mają prawo do swobodnego przemieszczania się, osiedlania się i podejmowania pracy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Niemniej jednak resort zdrowia rozważał pewne rozwiązania, które skutkowałyby zatrzymaniem lekarzy w kraju. Analizowano m.in. wprowadzenie mechanizmu zobowiązującego lekarza do odpracowania bądź zwrotu kosztów kształcenia. Jednakże w tym miejscu należy zważyć, iż zgodnie z art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, a władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.

Aczkolwiek ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością, jednakże na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów nie jest możliwe wprowadzenie powszechnej i całkowitej odpłatności za studia medyczne.

Natomiast w przypadku zwrotu kosztów za kształcenie podyplomowe trzeba podkreślić, że koszt stażu i szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury stanowi wynagrodzenie za pracę, które otrzymuje lekarz stażysta lub lekarz rezydent na podstawie umowy o pracę. Nałożenie na ww. lekarzy obowiązku odpracowania albo zwrotu wynagrodzenia otrzymanego w ramach umowy o pracę, byłoby de facto zobowiązaniem do odpracowania wynagrodzenia, które jest ekwiwalentem za pracę już wykonaną. Tego typu postępowanie jest niedopuszczalne na gruncie polskich przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 13 Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, natomiast zgodnie z art. 84 Kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

"Instrument lojalnościowy"
MZ rozważa możliwość wprowadzenia pewnego rodzaju instrumentu lojalnościowego, polegającego na tym, że osoba, która rozpoczyna szkolenie specjalizacyjne, za otrzymywanie dodatkowego wsparcia finansowanego z budżetu państwa mogłaby dobrowolnie zobowiązać się do odpracowania, po uzyskaniu tytułu specjalisty, okresu co najmniej równego okresowi otrzymywania tego dodatkowego wsparcia finansowanego. W przypadku zerwania umowy lekarz zobowiązany byłby zwrócić kwotę dodatkowego wynagrodzenia za czas pozostały mu do przepracowania zgodnie z umową lojalnościową.

Gdzie indziej nie ma restrykcji
Warto przy tym zwrócić uwagę, że z prowadzonych analiz dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w wybranych krajach Unii Europejskiej wynika, iż kraje te nie stosują instrumentów lojalnościowych wiążących lekarza z narodową służbą zdrowia. Kraje te wskazują na brak skuteczności systemów lojalnościowych opartych o kary finansowe, skupiając się na wskazaniu skuteczności innych metod jak np. zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia lekarza specjalisty, stworzenie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz innych korzystnych warunków pracy.

SŁOWA KLUCZOWE
specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH