PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wróci staż podyplomowy!

en
22-03-2016, 10:44
Wróci staż podyplomowy! Staż podyplomowy - reaktywacja (foto: pixabay)
Wielokrotnie już pisaliśmy o dyskusji na temat likwidacji obowiązku stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz o protestach NRL w tej sprawie. Wygląda na to, że idzie ku dobremu i praktyczna nauka zawodu w tej formie zostanie przywrócona.

Powstał projekt ustawy, na mocy której Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z likwidacji stażu podyplomowego. Samorząd lekarski chwali zamysł, podkreślając znaczenie tego etapu w rozwoju zawodowym przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów. Nie ma bowiem lepszego sposobu na uzupełnienie wiedzy i praktycznych umiejętności zdobywanych w trakcie studiów. NRL przedstawia też kilka szczegółowych uwag do projektu ustawy.

Prawo wykonywania zawodu „na okres trwania stażu”, ale nie dłużej niż na pięć lat
Prezydium NRL uważa, że konieczne jest określenie okresu, na jaki będzie przyznawane prawo wykonywania zawodu - związane z realizacją stażu podyplomowego. Sformułowanie „na okres trwania i w celu odbycia stażu podyplomowego” nie jest precyzyjne. Można uznać bowiem, że jest to ściśle określony okres przewidziany dla stażu lekarzy (13 miesięcy) lub dla stażu lekarzy dentystów (12 miesięcy), z drugiej jednak strony staż podyplomowy może ulec przedłużeniu i wówczas należałoby określić czas faktycznego jego zakończenia.

Prezydium postuluje zatem, aby prawo wykonywania zawodu, związane z realizacją stażu, było przyznawane na okres do 5 lat (prawo to wygasałoby, jeśli w ciągu pięciu lat medyk nie ukończy stażu podyplomowego).

Ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności
Prezydium NRL uważa, że lekarzowi i lekarzowi dentyści, którzy zostali skierowani do odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, okręgowa rada lekarska powinna przyznawać ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas niezbędny do odbycia takiego stażu albo testu umiejętności, nie dłuższy jednak niż 5 lat.

Kiedy pełne prawo wykonywania zawodu
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej chce uściślić tryb, w jakim lekarz i lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu, przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego - nabywa po ukończeniu takiego stażu „pełne” prawo wykonywania zawodu.

W ocenie Prezydium NRL, samorząd powinien mieć możliwość (po ukończeniu przez lekarza stażu podyplomowego i złożeniu z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK) podjęcia decyzji o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza (po uprzedniej weryfikacji spełnienia przez lekarza wszystkich wymogów). Tak być musi, bowiem w czasie stażu i po jego zakończeniu - prawo wykonywania zawodu miałoby tę samą nazwę (dotychczas funkcjonuje ograniczone prawo wykonywania zawodu).

Stażysta jednak bez uprawnień do wydawania opinii i orzeczeń lekarskich
Samorząd lekarski jest przeciwny zniesieniu ograniczenia, zgodnie z którym stażyści lekarz i lekarz dentysta nie są uprawnieni do wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. Samorząd nie zgłasza natomiast zastrzeżeń wobec, przewidywanego w projekcie ustawy, upoważnienia lekarza i lekarza dentysty do wystawiania recept w czasie stażu podyplomowego.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   staż podyplomowy   LDEK   prawo wykonywania zawodu  

POLECAMY W SERWISACH