PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

W nostryfikacji dyplomów będą zmiany?

ms
28-03-2018, 10:10
W nostryfikacji dyplomów będą zmiany? Nostryfikacja dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów spoza UE (foto: pixabay)
Co minister zdrowia zamierza zrobić, aby umożliwić absolwentom posiadającym dyplomy ukończenia studiów medycznych uczelni zagranicznych (wymagających nostryfikacji) podjęcie pracy w polskiej służbie zdrowia? – pytał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawa dotyczy wielu Polaków, którzy podejmują studia medyczne np. na Ukrainie, a po ich skończeniu chcieliby pracować w Polsce, a to nie jest łatwe.

Lekarze i lekarze dentyści, wykształceni poza UE, nie mogą liczyć na uznanie kwalifikacji lekarskich, zaś ich formalna legalizacja wymaga zdania trudnych i nader kosztownych egzaminów – naświetla sytuację polityk.

Odpowiedź udzielona przez Marka Tombarkiewicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia składa się z dwóch części. W pierwszej wiceminister wymienia przepisy, które stanowią o tym, że sytuacja jest taka a nie inna.

Wiadomo, że państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zweryfikowania, przed przyznaniem pełnego prawa wykonywania zawodu lekarzowi posiadającemu kwalifikacje uzyskane w państwie trzecim, czy kształcenie zmierzające do uzyskania dyplomu lekarza w tym państwie spełniało minimalne wymogi kształcenia określone w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). W świetle powyższego znaczenie ma miejsce (państwo) uzyskania dyplomu, a nie obywatelstwo wnioskodawcy.

Wiadomo, że zgodnie z art. 5 i art. 7 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1275, z późn. zm.) okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu osobie posiadającej dyplom lekarza wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej (państwo trzecie), pod warunkiem, że taki dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny - zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Wiadomo, że uznania takiego dyplomu dokonują uczelnie, po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym, tj. wydaniem zaświadczenia o uznaniu dyplomu uzyskanego w państwie trzecim za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem.

Wiadomo, że obecnie postępowanie nostryfikacyjne jest uregulowane rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467).

Wiadomo, że zgodnie z § 4 ust. 3 tego rozporządzenia, jeżeli rada nostryfikująca stwierdzi różnice w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów - to może podjąć uchwałę o konieczności złożenia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą brakujących egzaminów, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.

Liczba wniosków o nostryfikację dyplomu lekarza w latach 2012-2016 kształtowała się następująco: 2012 r. – 95, 2013 r. – 116, 2014 r. – 225, 2015 r. – 288, 2016 r. – 291. W 2016 r. do nostryfikacji dyplomu przystąpiło 196 osób posiadających obywatelstwo polskie. Z tej grupy 96 osób otrzymało zaświadczenia o nostryfikacji ich dyplomów.

Wiadomo, że obecnie przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego na uczelni jest jedyną możliwą formą weryfikacji zgodności kształcenia odbytego w państwie trzecim z minimalnymi wymogami kształcenia określonymi w dyrektywie 2005/36/WE oraz ewentualnego wyrównania stwierdzonych różnic.

Uwaga jednak, jest coś nowego w sprawie. W resorcie zdrowia trwają prace i analizy nad możliwością zbliżenia polskich regulacji prawnych do rozwiązań innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności rozwiązań niemieckich, w przedmiocie uznawania nabytych w państwach trzecich kwalifikacji zawodowych i dopuszczania do wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
studenci stomatologii   nostryfikacja  

POLECAMY W SERWISACH