PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

VAT w spółce zajmującej się dydaktyką i leczeniem

ms
11-09-2014, 11:24
VAT w spółce zajmującej się dydaktyką i leczeniem Szkolenie dentystów bez VAT (foto: freedigitalphotos)
Czy przychody uzyskiwane przez spółkę od Uniwersytetu Medycznego za obsługę dydaktyczną w zakresie stomatologii (wykonanie zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych) korzystają ze zwolnienia z VAT?

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna nie jest czynnym podatnikiem VAT - korzysta ze zwolnienia podmiotowego.
Spółka została założona przez uniwersytet medyczny. Firma powstała na bazie działającej od lat samofinansującej się jednostki organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, utworzonej przez UM. Konieczność likwidacji NZOZ oraz utworzenia w oparciu o jego majątek spółki kapitałowej wymusiła na uniwersytecie medycznym ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z nią:
- uczelnia medyczna nie może być podmiotem leczniczym, ma prawo jedynie utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej (art. 6 ust. 6);
- działające do dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (do 1 lipca 2011 r.) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych, a podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie ustawy miały obowiązek dostosowania swojej działalności do przepisów ustawy do 31 grudnia 2012 r. (przed zmianą ustawy był to termin do 30 czerwca 2012 r.) - art. 205 i 206 ustawy.

Spółka otrzymała w aporcie od UM cały majątek NZOZ, jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a więc nie tylko majątek rzeczowy, ale także markę, doświadczenie, klientów. Od dnia wniesienia NZOZ, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarówno spółka, jak i UM, są odrębnymi osobami prawnymi, które łączy jedynie powiązanie kapitałowe.

Zgodnie z wpisem w KRS, przedmiotem działalności spółki jest m.in. praktyka lekarska dentystyczna - PKD 86.23.Z.

W ramach zajęć dydaktycznych i badawczych studenci medycyny, pod nadzorem i przy pomocy nauczyciela akademickiego, uczestniczą w wykonywaniu na rzecz i w imieniu spółki świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.
Uniwersytet udostępnia spółce majątek ruchomy, będący jego własnością, do wyłącznej realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Wszelkie koszty związane z eksploatacją wyposażenia oraz koszty materiałów, narzędzi a także koszty rejestracji pacjentów, utylizacji odpadów medycznych i sprzątania pomieszczeń, w których zadania dydaktyczne i badawcze, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, są wykonywane, ponosi spółka (podmiot leczniczy).
Spółka zobowiązana jest do składania UM kwartalnych sprawozdań dotyczących wydatkowania otrzymanych środków pieniężnych. Uzyskane środki spółka wydatkuje na: zakup materiałów do dydaktyki, wynagrodzenie lekarzy - nauczycieli akademickich, naprawę sprzętu, obsługę rejestracyjną, przy czym otrzymana kwota nie pokrywa rzeczywistych wydatków poniesionych w związku wykonaniem umowy (pozostałe kwoty wydatków spółka pokrywa z własnych środków finansowych).
Spółka wskazała, iż nie jest uczelnią, jednakże jako podmiot leczniczy wykonuje na rzecz UM usługi, które są częścią jego zadań.

POLECAMY W SERWISACH