• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Technik dentystyczny w zasadzie nie pracuje w szczególnych warunkach

WSA, ms
17-04-2015, 07:56
Technik dentystyczny w zasadzie nie pracuje w szczególnych warunkach Emerytura dla technika dentystycznego (foto: sxc.hu)
Spór sądowy w sprawie dotyczył spełnienia (lub raczej nie spełnienia) jednego z warunków do przyznania emerytury pomostowej. Warunek ten to posiadanie przez technika dentystycznego 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

O takich warunkach mówi:
- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz.1227 - art. 32 i 184);
- przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz.43 ze zm.);
- zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 12 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZ z 30 sierpnia 1983r., Nt 8, poz. 40).

Paragraf 2 ust. 1 rozporządzenia z 7 lutego 1983 roku stanowi, że okresami pracy uzasadniającymi prawo do emerytury są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.
Poza sporem sądowym było, że technik dentystyczny spełnia warunek dotyczący wymaganego wieku oraz posiadania wymaganej liczby okresów składkowych i nieskładkowych, a także to, że nie przystąpił on do otwartego funduszu emerytalnego i że rozwiązał stosunek pracy.

Wymóg 15 lat pracy w warunkach szczególnych

Kwestia sporna sprowadzała się do oceny, czy skarżący spełnia ostatni z wymaganych warunków, a zatem czy posiada co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Istota sporu dotyczyła uznania za pracę w warunkach szczególnych okresu jego zatrudnienia w Spółdzielni Pracy Lekarzy na stanowisku technika dentystycznego, na którym wykonywał prace protetyczne zlecane przez inne podmioty.

Sąd Apelacyjny zgodził się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że w wykazie A dziale XII, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983r., a zawierającym prace w szczególnych warunkach w służbie zdrowia i opiece społecznej - nie zostało wymienione stanowisko technika dentystycznego. W pozycji 2 tego działu wymieniono jedynie prace lekarzy stomatologów.

Stanowisko technika dentystycznego nie zostało także ujęte w zarządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 12 lipca 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZ Nr 8 poz.40 ze zm.). W załączniku nr 1 - do tego zarządzenia - zawierającym wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę, w wykazie A dziale XII (dotyczącym służby zdrowia i opieki społecznej) pod poz.2b pkt 1 wyszczególniono jedynie prace lekarzy stomatologów przyjmujących pacjentów.

SŁOWA KLUCZOWE
emerytura   technik dentystyczny   prawo wykonywania zawodu   technik   WSA   sąd  

POLECAMY W SERWISACH