PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Szkolenie straciło statut doskonalenia zawodowego

ms
07-02-2018, 09:30
Szkolenie straciło statut doskonalenia zawodowego Szkolenia z błogosławieństwem ORL (foto: pixabay)
Dlaczego ORL w Warszawie odmówiła firmie organizującej szkolenia lekarzy dentystów prawa do wydawania zaświadczeń potwierdzających odbycie doskonalenia zawodowego przez udział w programie edukacyjnym realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej.

Sprawa znalazła się w WSA w Warszawie, bowiem z decyzją Okręgowe Rady Lekarskiej w Warszawie nie chcieli się pogodzić właściciele firmy prowadzącej szkolenia lekarzy dentystów. No właśnie problem w tym, że decyzji de facto nie było.

Wpis przez NRL to nie wszystko
Firma nie chciała pogodzić się z tym, że ORL w Warszawie kwestionowała uprawnienia organizatora kształcenia, do wydania po 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń potwierdzających odbycie doskonalenia zawodowego przez udział w programie edukacyjnym realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

Skarżąca spółka tłumaczyła, że Naczelna Rada Lekarska w zaświadczeniu z 22 marca 2016 r. potwierdziła wpis spółki do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, dokonany na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.).

W związku z tym Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie nie miała podstaw do uznania, że ten wpis nie uprawnia do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. bez dopełnienia obowiązku złożenia nowych informacji o formie kształcenia, jak również uiszczenia nowej opłaty.

Co chciała ORL?
ORL informowała, że jedynie chciała wyegzekwować od firmy szkoleniowej złożenie nowych informacji o formie kształcenia, jak również uiszczenie nowej, należnej opłaty.

Szczegółowy zakres tych obowiązków określa art. 19 c ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.(Dz. U. z 2017 r., poz. 125).

ORL może kontrolować
WSA przypomniał, że w myśl art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - spełnienie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności. Organ prowadzący rejestr danej działalności jest uprawniony do kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania warunków realizowania aktywności gospodarczej.

W ramach tych kompetencji kontrolnych, organ prowadzący rejestr może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie (ust. 3 art. 57 ustawy). Na podstawie tych przepisów można wyprowadzić wniosek, że Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie podejmowała czynności w stosunku do skarżącej firmy w ramach wykonywania kontroli prowadzonej przez skarżącą działalności gospodarczej.

Nie było decyzji, nie ma przedmiotu sporu
WSA nie rozpatrywał merytorycznie skargi, a to z tego powodu, że jedyną podaną w tej skardze informacją, dotyczącą kwestionowanych czynności, jest rozmowa telefoniczna z 16 listopada 2016 r. pomiędzy pracownikami skarżącej firmy a przedstawicielami ORL.

Nie podjęto żadnych konkretnych czynności w stosunku do skarżącej spółki, a zatem z tego powodu (brak wskazania konkretnego przedmiotu skargi) skarga jest nieuzasadniona.

Czynności podejmowane w ramach postępowania kontrolnego - nie stanowią aktów realizowanych w postępowaniu administracyjnym, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie mogą być więc zaskarżone do sądu administracyjnego.

Do sądu administracyjnego może być zaskarżona ewentualna decyzja organu prowadzącego rejestr podjęta w razie nieusunięcia stwierdzonych uchybień.

Z przedstawionych powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę. 

Sygn. akt: VII SA/Wa 581/17

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
szkolenia dla dentystów   WSA  

POLECAMY W SERWISACH