PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: nie każde zranienie ostrym narzędziem to wypadek przy pracy

ms
17-02-2017, 08:33
Stomatologia: nie każde zranienie ostrym narzędziem to wypadek przy pracy Każde zakłucie wypadkiem przy pracy?
Kontrolerzy PIP zarzucili kierownikowi podmiotu leczniczego uchybienia. Chodzi o obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz o niesporządzenie dokumentacji powypadkowej a dotyczącej wypadków przy pracy pracowników, u których do zranień doszło. Czy słusznie?

Sytuację taką ocenia mecenas Arkadiusz Jóźwik. Oto jego analiza.

Argumentacja Państwowej Inspekcji Pracy była w skrócie taka, że każde zdarzenie związane z ekspozycją na czynniki biologiczne, wskutek zakłucia, zachlapania lub skaleczenia ostrymi narzędziami medycznymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – jest wypadkiem przy pracy. 

Definicję wypadku przy pracy zawiera ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za wypadek, zgodnie z powyższa ustawą, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. 

Uraz został zdefiniowany, jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wskutek działania czynnika zewnętrznego (art. 2 pkt. 13 ww. ustawy). Łącząc obie definicje należy zdaniem PIP było przyjąć, że wypadkiem przy pracy może być nagłe zdarzenie, powodujące uszkodzenie tkanek ciała lub narządów, wskutek działania czynnika zewnętrznego. Skóra jest jednym z narządów ciała. Tkanki natomiast są elementami składowymi narządu.

Uszkodzenie skóry jest zatem uszkodzeniem narządu, które jednocześnie jest uszkodzeniem tkanek wchodzących w skład tego narządu. Zdaniem PIP zranienie ostrym narzędziem (np. igłą) jest zdarzeniem nagłym i jest naruszeniem ciągłości skóry – czyli jej uszkodzeniem.

Skoro tak, to podmiot leczniczy w każdym przypadku zranienia powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870).

W konkluzji PIP podała, że nieprzeprowadzenie postępowania powypadkowego stanowiło naruszenie art. 234 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy  i § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Czy słusznie?
Czy każde zakłucie lub skaleczenie ostrym narzędziem stanowi wypadek przy pracy ?

Szczęśliwie, nie
Rozumowanie PIP, że wprowadzony przepisem § 10 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - rejestr generuje obowiązek stosowania procedury powypadkowej określonej ustawą z 30 sierpnia 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a jednocześnie nieprzeprowadzenie (bezzwłocznie) postępowania przewidzianego dla wypadków przy pracy pozbawia pracownika uprawnień przyznanych tymi przepisami – nie jest trafne.

POLECAMY W SERWISACH