PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprawa wadliwej protezy - sprawą sądową

ms
05-08-2016, 11:58
Sprawa wadliwej protezy - sprawą sądową Wadliwe protezy w sądzie (foto: freeimages)
Pacjentka zleciła dentystce wykonanie protez zębowych górnej i dolnej, za które zapłaciła 1,5 tys. zł. W ocenie kobiety - wykonana proteza, nie została jednak wykonana prawidłowo, ponieważ wadliwie ustalono zgryz. Sprawa trafiła na wokandę sądową.

Błędy w gabinecie dentystycznym
Pacjentka utrzymywała, że czynności związane z wykonaniem protez, w tym z przygotowaniem wycisku, powierzone zostały technikowi dentystycznemu, chociaż zabiegi kliniczne w jamie ustnej powinien wykonać lekarz stomatolog.

Po drugie, dokumentacja medyczna, prowadzona przez dentystkę, nie była pełna (nie opisano poszczególnych etapów pracy, począwszy od wywiadu i badania, aż do akceptacji przymiarki zębów z wosku).

Pacjentka zgłaszała dolegliwości związane z użytkowaniem protezy, w związku z czym kilkukrotnie podjęto próby ich korekty. Nie przyniosło to jednak oczekiwanego rezultatu.

Sprawa u OROZ
W konsekwencji rozżalona kobieta wniosła do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej skargę przeciwko dentystce.

Konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej, po przeprowadzeniu badania klinicznego kobiety, a także po oględzinach protez, potwierdził wadliwe ich wykonanie, wskazując, że było to następstwem błędnie określonego zgryzu (nie ustalono go bowiem w centralnym położeniu żuchwy, czyli w jej położeniu neutralnym).

Konsultant ocenił, że doprowadzając żuchwę w toku badania do prawidłowego położenia w zwarciu centralnym, uzyskano kontakt jedynie na ostatnich zębach trzonowych badanych protez. Taki zaś błąd, skutkował wymuszonym przednim położeniem żuchwy.

OROZ postanowił przedstawić dentystce zarzut niewłaściwego wykonania protez górnej i dolnej, co stanowiło naruszenie zasad wykonywania zawodu.

Prowadzone przez OROZ postępowanie wyjaśniające przeciwko dentystce, zostało zakończone skierowaniem wniosku do Okręgowego Sądu Lekarskiego o ukaranie. Postępowanie przed Sądem Lekarskim nie zostało zakończone.

Sprawa w sądzie
Powódka skierowała sprawę na drogę sądową. Sąd pierwszej instancji uznał, że dentystka dopuściła się uchybień w postaci:
- zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji medycznej;
- powierzenia wykonywania czynności klinicznych (wykonanie wycisków) technikowi dentystycznemu;
- wadliwego wykonania protez, w następstwie błędnie ustalonego zgryzu.

Sąd Rejonowy ocenił, że sporządzona na zlecenie okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej, nie jest opinią sądową, tym niemniej, stanowi dokument prywatny. Sąd mógł zatem bez przeszkód tego rodzaju dokument uznać za podstawę ustaleń.

Obowiązki dentysty
W ocenie sędziów, stomatolog zawodowo wykonujący obowiązki ma, a w każdym razie powinien mieć świadomość, czego się podejmuje. Przed przyjęciem zlecenia od powódki, pozwana powinna była zgromadzić odpowiednią dokumentację oraz zebrać stosowny wywiad. Tym samym, już przed przystąpieniem do dalszych czynności, mogła dysponować wiedzą, że pacjentka od kilkudziesięciu lat nosi protezy.

POLECAMY W SERWISACH