PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Spór o formę zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń

ms
07-03-2018, 08:05
Spór o formę zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń Jak zgłosić przerwę w wykonywaniu świadczeń?
Dokonywanie zgłoszenia przerwy w udzielaniu świadczeń, poprzez określanie takiej zmiany w umowie - wydaje się nieprzewidzianym przez OWU powiązaniem faktu przerwy z postanowieniami umowy – alarmuje Wielkopolska Izba Lekarska w odpowiedzi na informację w tej sprawie Wielkopolskiego OW NFZ.

Oto pismo Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Począwszy od 1 lutego 2018 roku świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach świadczeń:
- podstawowa opieka zdrowotna,
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne,
- leczenie szpitalne,
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
- rehabilitacja lecznicza,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
- leczenie stomatologiczne,
- ratownictwo medyczne,
- opieka paliatywna i hospicyjna,
- profilaktyczne programy zdrowotne,
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
- programy terapeutyczne.
- chemioterapia,
- programy lekowe,
oraz
- rodzaje świadczeń stanowiące element składowy umów w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (PSZ).

zgłaszający zmiany do umowy dotyczące:
- danych personelu,
- zmiany danych świadczeniodawcy,
- zasobów, z wyłączeniem danych dotyczących ambulansów RTM, NŚOZ,
- harmonogramu czasu pracy miejsca udzielania świadczeń,
- harmonogramu czasu pracy personelu,
- dodania nowych osób personelu,
- zamknięcia zatrudnienia osób personelu,
- przerw w udzielaniu świadczeń — urlopy, zwolnienia lekarskie

nie będą zobowiązani w WOW NFZ do składania obecnie obowiązującego papierowego wniosku „ZMIAN/Y DO UMOWY". Zmiany powyższych danych należy wprowadzić tylko we wniosku elektronicznym (poprzez portal SZ01).

W przypadku zgłaszania przerw w udzielaniu świadczeń — urlopy, zwolnienia lekarskie — należy w polu uwagi wpisać słowo „urlop" bądź „zwolnienie lekarskie".

Elektroniczne zgłoszenie zmian do umowy zostanie przez WOW NFZ zweryfikowane pod względem warunków realizacji świadczeń, wynikających z obowiązujących przepisów, w tym rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych, zarządzeń prezesa NFZ oraz warunków dodatkowo ocenianych deklarowanych w ofercie, właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

Zmiany do umowy wniesione przez świadczeniodawcę we wniosku elektronicznym zostaną zaakceptowane z datą przekazania przez świadczeniodawcę wniosku albo z datą późniejszą, wskazaną we wniosku.

Wnioski, zawierające oczekiwaną zmianę z datą obowiązywania tej zmiany sprzed daty złożenia elektronicznego wniosku - nie zostaną pozytywnie zweryfikowane; wyjątek od przyjętej reguły (odstępstwo) stanowią jedynie szczególne okoliczności sprawy, które będą osobno rozpatrywane pomiędzy stronami umowy.

Pozostałe zmiany do umowy dotyczące:
- zmiany miejsca udzielania świadczeń,
- dodania lub usunięcia podwykonawcy,
- potwierdzenie doświadczenia personelu medycznego w wybranych procedurach,
- zmiany ambulansów, cesji umowy,
- inne

wymagają złożenia do WOW NFZ pisemnego wniosku wraz ze stosowną dokumentacją. Jednocześnie WOW NFZ przypomina o konieczności bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji urnowy.

POLECAMY W SERWISACH