• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Skąd brać pieniądze na spełnienie nowych standardów dotyczących pomieszczeń i urządzeń leczniczych

ms
10-05-2016, 10:16
Skąd brać pieniądze na spełnienie nowych standardów dotyczących pomieszczeń i urządzeń leczniczych Kto da pieniądze na modernizację pomieszczeń i sprzętu leczniczego? (foto: Fotolia/PTWP)
Podmioty lecznicze nie mają pieniędzy, aby do końca 2017 r. dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia 26 czerwca 2012 r. - czy istnieje możliwość przedłużenia tego terminu – pyta ministra zdrowia poseł Krzysztof Sitarski.

Nie po raz pierwszy odpowiedź przesłana z Ministerstwa Zdrowia zadziwia i skłania do pytania o sens tego typu wymiany korespondencji pomiędzy posłami a resortem zdrowia.

Poseł Krzysztof Sitarski chciał wiedzieć:
- jaki był bezpośredni powód ustalenia terminu 31 grudnia 2017 r. - jako daty wykonania koniecznych prac dostosowawczych?
- na jakiej konkretnie podstawie ustawodawca wyznaczył akurat tę, a nie inną datę?
- czy resort zdrowia rozważy możliwość przesunięcia terminu przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.?
- czy na przeprowadzenie koniecznych prac adaptacyjnych będą przeznaczone jakiekolwiek środki finansowe z budżetu państwa, czy ich finansowanie odbywać się będzie wyłącznie kosztem  budżetów jednostek samorządu terytorialnego?

Poseł Krzysztof Sitarski pyta, wiceminister minister zdrowia Piotr Warczyński odpowiada:
- W budżecie ministra zdrowia nie przewidziano środków na finansowanie dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań. Minister zdrowia nie ma kompetencji w tym zakresie.
- Podmiot tworzący może przekazać podmiotowi leczniczemu środki publiczne z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na:  zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań; - remonty; - inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.
- Postępujące uelastycznienie przepisów w tym zakresie oraz kilkakrotne wydłużanie okresów dostosowawczych (od 1992 r. do 2016 r.) okazały się niewystarczające i nadal część podmiotów nie spełnia wszystkich wymagań określonych w stosownych przepisach rozporządzenia ministra zdrowia.

Piotr Warczyński przypomniał, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) podmiot leczniczy jest zobowiązany spełniać następujące warunki:
- posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22 – na podstawie tego artykułu zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Poz. 739);
- stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657);
- zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach;
- zawrzeć w zakresie określonym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spełnienie każdego z tych warunków wiąże się z ponoszeniem kosztów. 

Nowe obowiązki wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012, poz. 739 ze zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH