PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sanepid o postępowaniu z odpadami

ws
01-07-2015, 11:45
Sanepid o postępowaniu z odpadami Wskazania Sanepidu w sprawie odpadów (foto: pixabay)
Na workach lub pojemnikach z odpadami medycznymi należy umieścić m.in. kod odpadów, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia pojemnika, datę rozpoczęcia zbiórki odpadów i godzinę (fakultatywnie) – Sanepid informuje o zasadach  bezpiecznego i higienicznego świadczenia usług w gabinecie stomatologicznym.

Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE w Krakowie przygotował poradnik pt. Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym. Przedstawiliśmy: część I, dotyczącą wymagań, które powinny spełniać pomieszczenia gabinetu stomatologicznego, część II, odnoszącą się do stanowiska i narzędzi pracy, a także część III, określającą wymagania w stosunku do lekarzy i personelu, część IV prezentującą m.in. wskazania w przypadku zranienia lub kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym, oraz część V traktującą o zasadach realizowania procesów sterylizacji. Część VI, i ostatnia, dotyczy postępowania z odpadami w gabinecie stomatologicznym.

Faktem jest, iż groźne patogeny potrafią przetrwać w środowisku nieożywionym długi czas (nawet do kilku lat). Dlatego też zakaźne odpady medyczne stanowią poważne zagrożenie epidemiczne.

Należy opracować szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi wytwarzanymi w podmiocie leczniczym.

Gromadzenie odpadów medycznych.
Odpady związane z wykonywaniem usług medycznych i ich segregacja w gabinetach stomatologicznych:

* Na podstawie: opracowanie własne na podstawie: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Worki jednorazowego użytku należy umieścić na stelażach lub w pojemnikach sztywnych (jednorazowego lub wielokrotnego użytku) tak, by unikać zakażenia osób mających z nimi kontakt (dobrym sposobem jest ich wywinięcie na ok. 20 cm górnej krawędzi).

Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach należy gromadzić w jednorazowych pojemnikach, sztywnych, odpornych na przebicie, przekłucie i wilgoć. Kolory pojemników prowadzi się na takich samych zasadach jak worków.

Zarówno pojemniki jak i worki powinny znajdować się w miejscu wytwarzania odpadów medycznych. Należy wymieniać je przynajmniej raz dziennie lub zgodnie z potrzebą, jednak nie rzadziej niż co 72 godziny. Przy napełnieniu worka lub pojemnika do około 2/3 należy go zamknąć, a następnie przekazać do komórki zajmującej się odpadami, lub przy jej braku do firmy zewnętrznej mającej odpowiednie zezwolenia na odbiór danego rodzaju odpadów.

Nie należy otwierać raz zamkniętego pojemnika lub worka jednorazowego użytku, natomiast w przypadku ich uszkodzenia należy umieścić w całości w innym większym worku lub pojemniku.

Na workach lub pojemnikach należy umieścić informacje takie jak:
- kod odpadów;
- adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu;
- datę zamknięcia pojemnika;
- fakultatywnie: datę rozpoczęcia zbiórki odpadów i godzinę.

Dla odpadów innych niż niebezpieczne stosujemy pojemniki wielokrotnego użycia oraz worki niebieskie, jak dla odpadów komunalnych.

Magazynowanie odpadów medycznych na terenie placówki
Opady medyczne selektywnie gromadzone w miejscu ich wytwarzania, maksymalnie po 72 godzinach należy usunąć do wydzielonej do ich magazynowania lodówki lub przygotowanego odpowiednio do tego celu pomieszczenia.

Pomieszczenie magazynowe powinno spełniać następujące wymagania:
- posiadać niezależne wejście, bez progu (szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp),
- ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich odpornych na zmywanie oraz dezynfekcję,
- musi być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, owadów i gryzoni,
- powinno mieć odpowiednią wentylację (zapewniającą podciśnienie z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza),
- w bezpośrednim sąsiedztwie lub w samym pomieszczeniu powinna znajdować się umywalka z zimną i ciepłą wodą, odpowiednio wyposażona (dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk, a także pojemnik z jednorazowymi ręcznikami).

W miejscach magazynowania należy monitorować temperaturę, gdyż nie powinna ona przekraczać 10 st. Cel. Dopuszcza się magazynowanie odpadów medycznych przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Transport odpadów wewnątrz placówki
Transport wewnętrzny powinien być przemyślany, szczególnie w zakresie krzyżowania dróg czystych z drogami transportowania odpadów. Powinien odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów jak i dla pracowników podmiotu dzięki zamkniętym pomieszczeniom, w których należy transportować odpady.

Usuwanie odpadów medycznych
Każdy odbiór odpadów przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie w zakresie transportu i/lub unieszkodliwiania odpadów medycznych z miejsca ich magazynowania powinien zostać udokumentowany. Miejsce lub pomieszczenie magazynowania należy po usunięciu odpadów poddać dezynfekcji a następnie umyć.

Poważny charakter zagadnienia związanego z gospodarką odpadami w podmiotach leczniczych wiąże się z licznymi regulacjami normatywnymi:
- Ustawa z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz 627)
- Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 63, poz 638)
- Ustawa z 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz.U z 2001 nr. 115, poz 1229)
- Rozporządzenie MZ w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki z 22 kwietnia 2005r. (Dz.U. z 2001r. nr 81, poz 716)
- Rozporządzenie MZ z 27 września 2001r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. z 2001r. n4 112, poz. 1206)
- Rozporządzenie MZ z 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2003r. nr 8, poz 104)
- Rozporządzenie MZ z 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010r. nr 139, poz.940)
- Ustawa z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013. Nr 0, poz 21).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
BHP   zarządzanie gabinetem   odpady medyczne   Sanepid  

POLECAMY W SERWISACH