• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przedawnienie odpowiedzialności prawnej w zawodzie lekarza stomatologa

ms
09-03-2016, 08:02
Przedawnienie odpowiedzialności prawnej w zawodzie lekarza stomatologa Radca prawny Michał Grabiec (foto: archiwum)
Nie sposób wyobrazić sobie bezterminowej odpowiedzialności za błędy grożące odpowiedzialnością cywilną, karną czy dyscyplinarną lekarza stomatologa. Jeśli nie bezterminowa, to jaka?

Odpowiedzialność zawodowa
Zasadą jest trzyletni termin przedawnienia za tzw. przewinienia zawodowe (naruszenie zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki). Po upływie trzech lat od popełnienia przewinienia zawodowego, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie powinien wszczynać postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarza stomatologa.

Jeżeli w trzyletnim okresie zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, wówczas karalność (możliwość wydania orzeczenia skazującego) ustaje dopiero po upływie pięciu lat od daty przewinienia zawodowego. Termin ten zostaje więc wydłużony.

Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy przewinienie zawodowe jest zarazem przestępstwem (np. ciężkim uszkodzeniem ciała). Wówczas przewinienie zawodowe przedawni się nie wcześniej niż dane przestępstwo. Terminy przedawnienia przestępstw są z reguły dłuższe aniżeli wskazane wyżej trzy i pięć lat i zależą od konkretnego zdarzenia. 

Przesunięcie daty przedawnienia przewinienia zawodowego uzależnione jest od wyroku sądu karnego skazujący lekarza dentystę np. za uszkodzenie ciała pacjenta.

Odpowiedzialność karna
Większość postępowań karnych, prowadzonych przeciwko lekarzom dentystom, dotyczy tzw. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Przedawnienie odpowiedzialności za przestępstwo zależy od kary, która potencjalnie grozi za jego popełnienie.

W przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci (zagrożonego karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności) przedawnienie karalności wynosi dziesięć lat. Po tym czasie nie może zostać wydany wyrok skazujący. Postępowanie niezakończone wyrokiem podlega natomiast umorzeniu.

Ciężkie uszkodzenie ciała pacjenta w trakcie leczenia (np. pozbawienie: wzroku, słuchu, zdolności płodzenia, spowodowanie: choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała), wówczas czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od jednego roku do dziesięciu lat. Termin przedawnienia takiego czynu wynosi piętnaście lat.

Z kolei w przypadku wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (zagrożenie grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawieniem wolności do lat dwóch) - termin przedawnienia wynosi pięć lat. Ten typ przestępstwa stosunkowo często zarzucany jest lekarzom stomatologom, np. ekstrakcja zęba bez zgody pacjenta.

O ile jednak w trakcie biegu okresów przedawnienia zostanie wszczęte postępowanie karne, wówczas bieg przedawnienia ulega przedłużeniu o dalsze dziesięć lat.

Kodeks karny zawiera także inne przestępstwa, które mogą być objęte postępowaniem karnym przeciwko lekarzowi i lekarzowi dentyście.

Odpowiedzialność cywilna
W przypadku roszczeń cywilnych pacjentów, zastosowanie znajdzie przede wszystkim trzyletni termin przedawnienia, liczony od momentu wyrządzenia szkody (popełnienia błędu medycznego).

POLECAMY W SERWISACH