• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydium NRL: wiele uwag do zmian w stażu podyplomowym lekarza i lekarza dentysty

ms
31-10-2017, 08:26
Prezydium NRL: wiele uwag do zmian w stażu podyplomowym lekarza i lekarza dentysty NRL opiniuje zmiany w stażach podyplomowych (foto: pixabay)
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty przeanalizował samorząd lekarzy i lekarzy dentystów. Prezydium NRL wniosło wiele uwag, część z nich dotyczy także lekarzy dentystów.

Część z zastrzeżeń Prezydium NRL prezentujemy poniżej.

* W pierwszej kolejności rozważeniu powinna podlegać zmiana ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w części regulującej zasady organizacji, odbywania i finansowania stażu podyplomowego (art. 15 ustawy). Dopiero w dalszej kolejności powinny się toczyć prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

* Dokonana w ostatnich latach zmiana zasad kształcenia na studiach medycznych m.in. poprzez wprowadzenie dwusemestralnego nauczania praktycznego na ostatnim roku studiów powinna skłaniać do rozważań nad opracowaniem programu stażu podyplomowego uwzględniającego nauczanie praktyczne na ostatnim roku studiów.

* Trzeba doprecyzować, że do średniej ocen, uzyskanej w okresie studiów, wliczane powinny być wszystkie uzyskane z danego egzaminu oceny (z każdego z terminów). Rozwiązanie takie sprawi, że osoba która otrzymała ocenę „4” z egzaminu komisyjnego nie będzie w lepszej sytuacji niż ta, która otrzymała ocenę „3” z pierwszego terminu.

* Pozytywnie należy ocenić premiowanie lekarzy zaangażowanych w działalność naukową w kwalifikacji do odbywania stażu. Wątpliwości budzi jednak premiowanie uczestnictwa w działalności pożytku społecznego w sferze ochrony zdrowia i promocji zdrowia. Brak jest jasnego kryterium, które pozwalałoby jednoznacznie ustalić jakiego rodzaju zaangażowanie spełnia to kryterium oraz w jaki sposób powinno być udokumentowane.

* Należy jednoznacznie zdefiniować pojęcie stałego miejsca zamieszkania oraz wskazać rodzaje dokumentów, które powinien przedstawić lekarz lub lekarz dentysta jako potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania (brak obowiązku meldunkowego, brak adresu zameldowania w dowodzie osobistym rodzi trudności z dopełnieniem tej formalności).

* Wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty określono na zdecydowanie zbyt niskim poziomie. Kwota tego wynagrodzenia powinna zostać podwyższona co najmniej do poziomu średniej krajowej.

* Należy rozważyć procentowe lub wskaźnikowe określenie:
- kwot zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego,
- wysokości ryczałtów,
- kosztów szkoleń i kosztów administracyjnych.
Kwotą bazową mogłoby być na przykład wynagrodzenia minimalne. Zapis ten umożliwi podniesienie wysokości wynagrodzenia oraz innych kosztów bez konieczności każdorazowej nowelizacji rozporządzenia.

* Wysokość ryczałtu, należnego podmiotowi prowadzącemu staż podyplomowy, to 281 zł. Kwota taka obowiązuje od 2004 r. i nie jest wystarczająca na pokrycie kosztów związanych z obsługą procesu realizacji stażu podyplomowego, kwota ta powinna zostać podwyższona.

* Przepisy rozporządzenia mają dotyczyć osób rozpoczynających staż od 1 marca 2018 r. – ponieważ w tym terminie staż rozpoczyna niewielka liczba osób, należy rozważyć objęcie nowymi przepisami osób rozpoczynających staż od 1 października 2018 r.

SŁOWA KLUCZOWE
staż podyplomowy   NRL  

POLECAMY W SERWISACH