• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezes NFZ przedstawia zmiany w leczeniu stomatologicznym

ms
04-01-2018, 07:42
Prezes NFZ przedstawia zmiany w leczeniu stomatologicznym NFZ projekt zarządzenia dotyczącego leczenia stomatologicznego
Jest nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie leczenia stomatologicznego (m.in. dentobusy), musi być zatem zarządzenie prezesa NFZ dostosowujące kontraktowanie do nowych regulacji w tym zakresie.

Projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczy określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Podłożem proponowanych zmian jest wprowadzenie możliwości udzielania świadczeń stomatologicznych w dentobusie, w efekcie zaś zwiększenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży.

Świadczeniodawcy, którzy zdecydują się na realizowanie usług w dentobusach, będą musieli co miesiąc przygotowywać harmonogram postojów mobilnego gabinetu stomatologicznego z miejscem i czasem pobytu - w godzinach.

To nie wszystkie zmiany, projekt wprowadza również zmianę umożliwiającą finansowanie ze środków publicznych świadczeń stomatologicznych związanych z urazami zębów. 

Przy okazji warto zapoznać się z wykazem 120 gwarantowanych świadczeń stomatologicznych wraz z ich wartością punktową.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do 10 stycznia 2018 r. do godz. 16.00, na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl

                                                  ZARZĄDZENIE Nr …../2018/DSOZ (projekt)

                                        PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

                                                        z dnia …………………2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938, 2110 i 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 W zarządzeniu Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) pkt otrzymuje brzmienie:

 „9) etat przeliczeniowy – liczbę punktów rozliczeniowych przyznaną na miesiąc na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez lekarza lub lekarzy udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole oraz  dentobusu); kalkulacyjna wielkość etatu przeliczeniowego wynosi 15 000 pkt;”,

POLECAMY W SERWISACH