PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca technika dentystycznego, to praca w warunkach szczególnych, czy nie?

ms
02-12-2013, 12:23
Praca technika dentystycznego, to praca w warunkach szczególnych, czy nie? Praca technika dentystycznego, to praca w warunkach szczególnych, czy nie? (foto: sxc.hu)
Sprawa dotyczy uzyskania praw do emerytury, jednak jej znaczącym elementem stało się określenie czy pracę technika dentystycznego należy uznać za wykonywaną w warunkach szczególnych. Zastanawiał się nad tym Sąd Okręgowy w Tarnowie, a potem Sąd Apelacyjny w Krakowie. Ten pierwszy uznał, że tak, ten drugi, że nie.

Sąd Okręgowy w Tarnowie, wydając wyrok „na tak" brał pod uwagę, że:

W zarządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 12 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz.Urz.MZ z 1983 r. Nr 8, poz. 40 ze zm.) praca technika dentystycznego jest wymieniona wprost jako praca w warunkach szczególnych w załączniku nr 1 do tego zarządzenia, wykazie A, dziale IV zatytułowanym "w chemii" (pkt 17 ppkt 2).

Choć wykazy resortowe mają charakter informacyjny, techniczno - porządkujący, uściślający, to jednak umieszczenie tego stanowiska w wykazie może wpływać na domniemanie faktyczne, że praca ta w istocie wykonywana jest w warunkach szczególnych (orzeczenia Sądu Najwyższego: z 25.02.2010 r., II UK 218/09, z 16.11.2010 r., I UK 124/10, z 22.04.2011 r., I UK 351/10, z 26.05.2011 r., II UK 356/10 i z 24.11.2011 r., I UK 164/11).

Kobieta występująca o prawo do emerytury pracowała w warunkach szczególnych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem okresu, kiedy przebywała na urlopie wychowawczym i bezpłatnym) przez co najmniej 15 lat.
Z analizy sądowej wynikało, że czynności wykonywane przez ubezpieczoną pozwalały uznać, iż świadczyła ona prace polegające na wykonywaniu protez z substancji chemicznych, a więc pracę "w chemii" objętą działem IV pkt 17 wykazu A.

Pracę tę należy bowiem oceniać nie przez pryzmat tylko głównej działalności zakładu (oddziały szpitalne, prosektorium, analityka, gabinet stomatologiczny), ale także przez pryzmat innych zamkniętych rodzajów działalności, w tym pracowni protetycznej.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, rozpatrując apelację od wyroku sądu w Tarnowie, wydał werdykt na „nie" uznając, że:

Nawet gdyby przyjąć, iż zaliczenie pracy technika dentystycznego do działu IV wykazu A jest możliwe, to żaden z rodzajów prac tam wymienionych nie odpowiada charakterowi tej pracy.

W szczególności nie polega ona na produkcji i przetwórstwie żywic i tworzyw sztucznych czy produkcji surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa albo też na produkcji wosków i woskoli.
Przede wszystkim wnioskodawczyni bez wątpienia nie zajmowała się w swojej pracy produkcją żadnych z wymienionych substancji, a jedynie wykorzystywała je przy tworzeniu protez, czyli gotowych już produktów. Czynności przez nią wykonywane, związane w istocie z obróbką, nie stanowiły również przetwórstwa żywic i tworzyw sztucznych, bowiem istotą przetwórstwa jest produkcja gotowych wyrobów na skalę przemysłową.

Wobec takich przesłanek, nie można zakwalifikować czynności wykonywanych przez wnioskodawczynię w ramach zatrudnienia w spornym okresie do prac wymienionych pod poz. 17 działu IV wykazu A.
Praca odpowiadająca zajęciom technika dentystycznego nie została również ujęta w żadnym innym miejscu wykazu A ani też wykazu B. Nie może więc zostać uznana za pracę w warunkach szczególnych.

Skoro zatem wnioskodawczyni nie legitymuje się pracą w warunkach szczególnych w rozumieniu przepisów powołanego rozporządzenia, to tym samym nie spełnia koniecznej przesłanki uzyskania uprawnień emerytalnych na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sygnatura: III AUa 1653/12

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
emerytura   technik dentystyczny   WSA  

POLECAMY W SERWISACH