PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ograniczone prawo wykonywania zawodu: krok po kroku

15-02-2013, 23:32
Ograniczone prawo wykonywania zawodu: krok po kroku (foto: sxc.hu)
Ograniczone prawo wykonywania zawodu: krok po kroku (foto: sxc.hu)
Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty jest procedurą na tyle złożoną, że warto zapoznać się krok po kroku z wymogami formalnymi wiążącymi się z tym procesem.

Złożenie do okręgowej rady lekarskiej wniosku o ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu:

- odbycia stażu podyplomowego,

- złożenia Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego,

- wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej,

- wpisu do okręgowego rejestru lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej.

Weryfikacja formalna i merytoryczna

Okręgowa rada lekarska weryfikuje poprawność, kompletność wniosku oraz załączników.

W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL wzywa wnioskodawcę, aby ten w ciągu 7 dni uzupełnił braki (nieusunięcie wad spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

O ile lekarz nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji, wniosek pozostanie bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający, aby uzupełnić braki.

Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której ORL ocenia spełnienie wymagań warunkujących:

- przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,

- wpis na listę członków okręgowej izby lekarskiej,

- uzyskanie wpisu do okręgowego rejestru lekarzy dentystów.

Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty

Okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz dokonuje wpisu na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do okręgowego rejestru lekarzy dentystów osoby, która złoży poprawne i kompletne dokumenty (wniosek i załączniki).

Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym FINN 7.

Podjęcie uchwały przez okręgową radę lekarską o przyznaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty jest podstawą do wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do wpisania do okręgowego rejestru lekarzy dentystów, a także wydania Ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty zawierającego wpis urzędowy dotyczący terminu ważności ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Odmowa przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu sformułowana jest w postaci uchwały, mającej moc decyzji administracyjnej, z pouczeniem o terminie i drodze odwołania do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wydanie dokumentu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

Dokument ten potwierdza ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz pozwala na dokonanie wpisu na listę członków i do okręgowego rejestru lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej.

Dokument opatrzony jest numerem ograniczonego prawa wykonywania zawodu, numerem rejestracyjnym, potwierdzającym wpis do okręgowego rejestru lekarzy dentystów.

Dokument ten zawiera:

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   Prawo pracy  

POLECAMY W SERWISACH