PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ogień i woda: świadczenia komercyjne i te w ramach NFZ

ms
30-03-2018, 07:20
Ogień i woda: świadczenia komercyjne i te w ramach NFZ Nie łączcie procedur komercyjnych ze świadczeniami finansowanymi przez NFZ
NFZ jasno odpowiada na uwagi, płynące ze strony lekarzy dentystów, a wskazujące na zasadność łączenia (dla dobra pacjentów) niektórych procedur komercyjnych ze świadczeniami finansowanymi w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Oto pismo, jakie kieruje Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ do Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie w reakcji na stanowisko w tej sprawie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

W związku z otrzymaniem stanowiska nr 10/VII/2017 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 listopada 2017 r. „w sprawie wykonywania komercyjnych świadczeń zdrowotnych w czasie realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia" Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie wyjaśnia:

Z zajętego przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej stanowiska wynika, że mając na uwadze art. 68 ust. 1 oraz art. 22 Konstytucji RP nie ma przeszkód, aby świadczeniodawcy mający zawarte umowy z Funduszem:
- udzielali w czasie wskazanym w harmonogramie udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych również świadczenia tzw. komercyjne oraz
- łączyli udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych z udzielaniem świadczeń tzw. komercyjnych (dopłata do świadczenia).

Z takim stanowiskiem nie można się zgodzić, gdyż nie ma ono oparcia w przepisach prawa, które powołuje Komisja. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Ust. 2 powołanej regulacji prawnej (który pomija Komisja) stanowi natomiast, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Precyzuje dalej, że warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Jest nią ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1938 ze zm.).

Na jej podstawie wydano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016, poz. 1146). Definiuje ono czym jest harmonogram udzielania świadczeń na podstawie umowy zawartej z Funduszem stwierdzając w § 1 pkt 2 załącznika, iż harmonogram to wykaz zawierający informacje dotyczące dostępności miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Dalej np. w § 9 ust. 1 postanowiono, że świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.

Już te podstawowe regulacje leżące u podstaw zawartej z Funduszem umowy prowadzą do wniosku, że świadczeniodawca nie może w czasie wskazanym w harmonogramie będącym częścią składową umowy z Funduszem udzielać świadczeń tzw. komercyjnych.

Komisja w swoim stanowisku powołuje się również na art. 22 Konstytucji, który stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Należy zaznaczyć, że działania Funduszu w żadnej mierze nie ograniczają wolności świadczeniodawców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zawarcie umowy z Funduszem jest poprzedzone stosownym postępowaniem uregulowanym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Udział w tym postępowaniu ma charakter dobrowolny. Jeżeli więc potencjalny oferent dochodzi do wniosku, że nie odpowiadają mu warunki umowy z Funduszem, gdyż kolidują z prowadzoną przez niego działalnością tzw. komercyjną, powinien zaniechać złożenia oferty.

Mając powyższe na uwadze, Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie nie może zgodzić się z zajętym stanowiskiem Komisji w opisanej sprawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   Komisja Stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH