PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność deliktowa

25-03-2013, 00:01
Odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność deliktowa
Odpowiedzialność kontraktowa a odpowiedzialność deliktowa
W poprzednim odcinku cyklu zasygnalizowane zostały pewne zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej za błąd w sztuce lekarskiej, jednakże należy pamiętać, że odpowiedzialność cywilna jest szersza niż tylko w sytuacji zaistnienia błędu. Różne są także podstawy prawne odpowiedzialności za szkody wyrządzone pacjentowi przez lekarza dentystę oraz podmioty, które ponoszą za to odpowiedzialność.

Tytułem przykładu, jeżeli dentysta wyrwie pacjentowi zdrowy ząb to odszkodowanie może przysługiwać od niego, co wydawałoby się rozwiązaniem logicznym, ale w pewnych sytuacjach może nie odpowiadać, a odpowiedzialność poniesie kto inny np. podmiot leczniczy, który go zatrudnia.

Odpowiedzialność kontraktowa to odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W branży medycznej słowo kontrakt kojarzy się z umową zawieraną z NFZ, jednakże w prawie ma szerszy zakres zastosowania.

Podstawowym przepisem, który dotyczy odpowiedzialności kontraktowej jest art. 471 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Generalnie można przyjąć, że wykonywanie usług stomatologicznych zawsze ma charakter umowny. Niekoniecznie musi to być umowa pisemna. Jeżeli pacjent przychodzi do dentysty z bólem zęba czy też profilaktycznie, to dochodzi do zawarci umowy o leczenie zęba.

Odpowiedzialność deliktowa natomiast to odpowiedzialność za czyn niedozwolony, czyli wyrządzenia komuś szkody na skutek zawinionego działania. Deliktu nie należy utożsamiać z przestępstwem.

Podstawę prawną tej odpowiedzialności zawiera przepis art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Odpowiedzialność ta może, ale nie musi mieć związku z realizacją umowy. Przykładowo na imprezie integracyjnej jedna osoba uderza drugą na skutek czego dochodzi do utraty przez tą pierwszą zęba. W przypadku działalności dentysty trudno sobie wyobrazić sytuację, w której szkoda deliktowa powstaje bez stosunku umownego. Nawet gdyby osobą, która uderza drugą, w naszym przykładzie, był dentysta, to oczywiście powstanie odpowiedzialności deliktowej nie miałoby żadnego związku z prowadzoną przez niego praktyką stomatologiczną, a jego sytuacja byłaby identyczna jak w przypadku, gdy agresorem byłby prawnik czy urzędnik.

Czytaj także: Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty za błąd w sztuce stomatologicznej

Jeszcze raz podkreślenia wymaga, że to samo działanie lub zaniechanie może rodzić odpowiedzialność zarówno kontraktową, jak i deliktową. Prowadzenie leczenia kanałowego niezgodnie z zasadami sztuki stomatologicznej jest nienależytym wykonaniem umowy, a zatem powstanie odpowiedzialność kontraktowa, ale także może stanowić podstawę odpowiedzialności deliktowej. Wybór podstawy prawnej dochodzenia roszczeń co do zasady należy do pacjenta, ale odnośnie podmiotu, o którego będzie dochodził odszkodowania to może być z tym różnie.

POLECAMY W SERWISACH