PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Odpady medyczne za pięć dwunasta!

12-03-2013, 00:02
Odpady medyczne za pięć dwunasta! (foto: sxc.hu)
Odpady medyczne za pięć dwunasta! (foto: sxc.hu)
Każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską, a zatem i lekarz dentysta wytwarzający odpady medyczne, w tym odpady niebezpieczne zobowiązany jest przekazać marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2012 r. do 15 marca 2013 r. (zgodnie z art 37 ust 3 ustawy o odpadach).

Taki obowiązek dotyczy tylko tych prowadzących praktyki lekarskie, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg (100 kg) rocznie, albo powyżej 5 Mg (5 ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Fachowcy twierdzą, że ze względu na ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, obowiązek ten dotyczy prowadzących większość indywidualnych praktyk lekarskich.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy w wyniku realizowania praktyki lekarskiej w ciągu roku powstają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg (100 kg) rocznie, to trzeba uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów niebezpiecznych jest zobowiązany przedłożyć staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub na 30 dni przed dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób gospodarowania nimi (art 17, 19-24 ustawy o odpadach).

Podobnie informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami należy dostarczyć w czterech egzemplarzach staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub na 30 dni przed dniem zmiany działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów (ewentualnie sposobów gospodarowania nimi).

Informacja, powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (pamiętać należy, że w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować - właściciel praktyki lekarskiej może być zobligowany do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów);

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

- sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem: zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

-wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Postępowanie

Jak należy się domyślać, same sprawozdania nie wystarczą. Z odpadami medycznymi należy postępować zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2010 Nr 139 Poz. 940).

Ewidencja

Właściciel praktyki lekarskiej musi także prowadzić ewidencję odpadów pod względem ilości, jak i jakości, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (art 36 ustawy o odpadach).

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   odpady medyczne   Sanepid   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH