PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Obligatoryjny rejestr ubezpieczenia OC lekarzy dentystów zbędny

Mirosław Stańczyk
15-06-2015, 08:04
Obligatoryjny rejestr ubezpieczenia OC lekarzy dentystów zbędny Rejestr OC lekarzy dentystów
Wymóg corocznego zgłaszania do rejestru podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, kopii dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – jako nieuzasadniony – oceniła KS NRL.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i rozporządzenie ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru - niezasadnie nałożyły na lekarza i lekarza dentystę wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej wymóg corocznego zgłaszania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą kopii dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, lekarz wykonujący zawód w formie indywidualnej albo grupowej praktyki zawodowej ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Minister finansów rozporządzeniem z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą określił minimalną sumę gwarancyjną polisy wymaganej od lekarzy prowadzących praktykę, wynosi ona obecnie 75 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia.

W ocenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, nałożenie na lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest wystarczające dla osiągnięcia celu założonego przez ustawodawcę w postaci zabezpieczenia pacjenta na wypadek gdyby majątek osobisty lekarza czy lekarza dentysty nie wystarczał na zaspokojenie roszczeń wynikających z ewentualnego błędu medycznego.

Komisja przypomina, że art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej nałożyły na każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek udzielenia pacjentowi, na jego wniosek, niezbędnych informacji na temat zawartych przez podmiot umów ubezpieczenia obowiązkowego. Przepis ten wyeliminował ryzyko, że pacjent nie będzie miał możliwości uzyskania informacji, w jakim zakładzie ubezpieczeń dany lekarz wykupił ubezpieczenie. Powyższe uregulowanie ustawowe jest zdaniem Komisji wystarczające.

Nie istnieje zatem rzeczowa potrzeba nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku zgłaszania co roku do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą informacji o zawarciu umowy ubezpieczenia wraz z kopią dokumentu ubezpieczeniowego. Zgłaszanie takie jest niecelowe jeśli weźmie się dodatkowo pod uwagę, że w rejestrze zamieszcza się tylko informację o okresie, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, zakresie ubezpieczenia i sumie gwarancyjnej. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie zawiera natomiast najważniejszych dla pacjenta informacji takich jak numeru polisy, ani nazwy zakładu ubezpieczeń, który zapewnia lekarzowi ochronę ubezpieczeniową. Dane zawarte w rejestrze są zatem nieużyteczne dla ich odbiorcy, ponieważ na ich podstawie pacjent nie jest w stanie określić zakładu ubezpieczeń, do którego można skierować roszczenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH