• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NFZ porządkuje zarządzeniem zarządzenie w sprawie leczenia stomatologicznego

ms
09-09-2015, 08:36
NFZ porządkuje zarządzeniem zarządzenie w sprawie leczenia stomatologicznego NFZ zmienia zarządzenie (foto: infoDENT24.pl)
Prezes NFZ wprowadził zmiany do zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ z  23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, bo te wynikają z konieczności dostosowania treści grudniowego zarządzenia do rozporządzenia ministra zdrowia z 19 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1262).

Pierwsza zmiana wynika z podniesienia granicy wieku dzieci, objętych gwarantowanym zabezpieczeniem profilaktycznym bruzd lakiem szczelinowym, do ukończenia ośmiu lat życia (bruzdy zębów szóstych - lakowanie jednokrotne).

Druga zmiana dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego, wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia pacjenta, wykonywanej nie częściej nit 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

NFZ wyjaśnia, że zarządzenie Nr 56/2015/DSOZ wprowadza zmiany o charakterze porządkującym, a zatem jego projekt nie został poddany konsultacjom społecznym.

Zarządzenie Nr 56/2015/DSOZ

Prezesa NFZ

z 8 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zmienionym zarządzeniem Nr 52/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 2 w ust. 1 w pkt 9:

a)    lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskała co najmniej tytuł licencjata, lub”,

b) dodaje się lit. e w brzmieniu:

   „e) pielęgniarka;”;

2)    w załączniku nr 1 Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne:

a)    w lp. 67:

- kolumna nr 5 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.”,

- kolumna nr 3 „Kod świadczenia wg NFZ” otrzymuje brzmienie:                                                                                                       „5.13.00.2310090”,

b)    w lp. 100:

- kolumna nr 5 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia. Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).”,

POLECAMY W SERWISACH