PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

MZ na temat ram kontroli dokumentacji medycznej

ms
02-03-2017, 08:21
MZ na temat ram kontroli dokumentacji medycznej Kopiowanie dokumentacji medycznej (foto: pixabay)
Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnia w jaki sposób inspektorzy NFZ mogą  kontrolować dokumentację medyczną.

Co z żądaniem natychmiastowego wydania oryginału dokumentacji medycznej
Prowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie leczniczym ograniczone jest m.in. do przedmiotu i zakresu kontroli, ale także do terminu, określonego w upoważnieniach i zawiadomieniu. Dlatego zobowiązanie świadczeniodawcy do przedkładania będącej przedmiotem kontroli dokumentacji, rozumiane jest jako „niezwłocznie” - tak, aby umożliwić kontrolującym sprawne przeprowadzenie i zakończenie kontroli. Co do zasady, kontrolujący badają oryginalną dokumentację, a natychmiastowe jej wydanie, uniemożliwia dokonywanie uzupełnień i poprawek w toku kopiowania (celem wykazania, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015r. poz.2069) w przypadku udostępniania dokumentacji w sposób określony w art. 27 pkt.3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

Co z kosztami kopiowania dokumentacji medycznej
Art. 64 ust. 5a ustawy o świadczeniach wskazuje, że „Świadczeniodawca jest zobowiązany do przedkładania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych żądanej dokumentacji oraz udzielania wszelkich informacji i pomocy niezbędnych w związku z prowadzoną kontrolą”.

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków podmiot udzielający świadczeń może pobierać opłatę. W przeprowadzanych postępowaniach kontrolnych nie stwierdzono przypadków poboru opłat.

Gdzie ma być prowadzona kontrola
Zgodnie z § 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 274, poz. 2723), kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę.

Wszak z zastrzeżeniem zawartym w § 6 tego rozporządzenia, który wskazuje, że kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

SŁOWA KLUCZOWE
dokumentacja medyczna  

POLECAMY W SERWISACH