PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ministerstwo Sprawiedliwości o gwarancji na usługi stomatologiczne

ŁS
17-09-2013, 00:17
Ministerstwo Sprawiedliwości o gwarancji na usługi stomatologiczne w świetle praw i obowiązków nabywcy oraz sprzedawcy
Ministerstwo Sprawiedliwości o gwarancji na usługi stomatologiczne w świetle praw i obowiązków nabywcy oraz sprzedawcy
Pacjent ma prawo reklamować źle wykonaną usługę dentystyczną (np. źle wykonaną plombę czy protezę), żądając usunięcia wady i wyznaczając dentyście stosowny termin jej usunięcia. Klient może wnosić o usunięcie wad źle wykonanej usługi w ciągu roku od jej wykonania. Takie stanowisko w sprawie gwarancji na usługi stomatologiczne w świetle praw i obowiązków nabywcy oraz sprzedawcy prezentuje Ministerstwo Sprawiedliwości. 

MS przypomina, że kwestia odpowiedzialności za źle wykonane usługi stomatologiczne nie jest uregulowana przepisami szczególnymi. Zauważa, że w przypadku usług stomatologicznych strony zawierają umowę (w większości przypadków w formie ustnej) wykonania określonego zabiegu, w ramach której jedna strona zobowiązuje się do wykonania zabiegu, zaś druga - do zapłaty wynagrodzenia. W zależności od tego, co jest przedmiotem zabiegu, będzie to więc uregulowana w Kodeksie cywilnym umowa o dzieło lub inna umowa wzajemna o charakterze podobnym do umowy o dzieło (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 lipca 2010 r., sygn. akt I ACa 655/10). Z uwagi na charakter usług stomatologicznych w zakresie odpowiedzialności za złe ich wykonanie zastosowanie znajdą więc regulacje Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o umowie o dzieło oraz przepisy o odpowiedzialności kontraktowej za nienależyte wykonanie zobowiązania.

Prawa i obowiązki sprzedawcy i nabywcy

W myśl art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia. Podstawowym obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest wykonanie dzieła. Sposób wykonania pozostawiony jest w zasadzie jego uznaniu, byleby dzieło miało przymioty ustalone w umowie lub wynikające zwyczajowo z charakteru danego dzieła.

Przy umowie o dzieło występuje szczególna ochrona strony dotkniętej wadami świadczenia w ramach rękojmi za wady dzieła. Jeżeli wady dają się usunąć, zamawiający może zgłosić stosowne żądanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie nie przyjmie naprawy dzieła (art. 637 § 1 K.c.). Gdy wady dzieła nie dają się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, że nie może to nastąpić w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. W przypadku wad nieistotnych zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego - art. 637 § 2 K.c.

W świetle powyższych regulacji należy więc przyjąć, że klient (pacjent) ma prawo reklamować źle wykonaną usługę dentystyczną (np. źle wykonaną plombę czy protezę), żądając usunięcia wady i wyznaczając dentyście stosowny termin do jej usunięcia. Klient może wnosić o usunięcie wad źle wykonanej usługi w ciągu roku od jej wykonania.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że w literaturze można spotkać stanowisko, iż do usług stomatologicznych, takich jak wykonanie protezy dentystycznej, należy stosować przepisy ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Zdaniem resortu - pogląd ten może budzić wątpliwości. Trzeba bowiem zauważyć, że istotą umowy między pacjentem a lekarzem stomatologiem nie jest wykonanie tylko samej protezy, ale całość usługi polegającej na należytym zbadaniu pacjenta (wykonaniu niezbędnych pomiarów i odcisków szczęki), zamówieniu protezy, a następnie prawidłowym - zgodnym z zasadami sztuki medycznej - jej dopasowaniu. Tak więc nie można traktować tej usługi tylko jako wykonania na zamówienie pacjenta samej protezy.

POLECAMY W SERWISACH