PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Masz już teczkę na potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznych?

ŁS
11-02-2014, 07:47
Masz już teczkę na potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznych? Masz już teczkę na potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznych? (Fot. Fotolia/PTWP)
Od 22 lutego br. właścicieli gabinetów stomatologicznych, wytwarzających zakaźne odpady medyczne, czekają dodatkowe obowiązki. Według nowych przepisów będą zobowiązani do odbierania i przechowywania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych od firm, które się tym profesjonalnie zajmują. To więc ostatnia szansa na kontakt z ich przedstawicielami, w celu ustalenia sposobu przekazywania dokumentów.

Nowe obowiązki związane są z wejściem w życie rozporządzenia ministra środowiska z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Rozporządzenie określa wzór i sposób oraz termin wystawiania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych, którego sporządzenie należy do obowiązków tych posiadaczy zakaźnych odpadów medycznych, którzy je unieszkodliwiają (czyli w praktyce uprawnionych firm, którym wytwórcy odpadów zlecają wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami).

Firma utylizująca odpady, na wniosek wytwórcy, będzie potwierdzać unieszkodliwienie przez termiczne przekształcanie odpadów wytworzonych przez tego wytwórcę - wystawiając dokument według wzoru określonego w rozporządzeniu w formie papierowej albo elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego kwalifikowanego).

Dokument ten wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych, a drugi właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Po co teczka?

Potwierdzenia unieszkodliwiania odpadów powinny być przechowywane przez ich wytwórcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty (art. 72 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z rozporządzeniem dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów jest wydawany w postaci zestawienia wyszczególniającego rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych poddanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Dokument ten jest wydawany w formie papierowej opatrzonej podpisem posiadacza odpadów, który je unieszkodliwił albo w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem ePUAP.

Potwierdzenie powininno zostać przekazane wytwórcy odpadów i inspektorowi środowiska nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy.

Zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach, kto nie wydaje, nie przekazuje lub nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych podlega karze aresztu lub grzywny (czyn ten stanowi wykroczenie).

Można inaczej?

Na etapie ogłoszenia projektu rozporządzenia zapytaliśmy mec. Marka Szewczyńskiego, radcę prawnego Naczelnej Rady Lekarskiej, czy nowe przepisy będą faktycznie źródłem kolejnych obowiązków lekarzy dentystów. Prawnik przekonywał, że nie jest wymagane, aby wytwórca każdorazowo wnioskował do firmy o wydanie omawianego dokumentu.

POLECAMY W SERWISACH