PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Marcowe zestawienia o odpadach problem ciągle aktualny

17-02-2013, 23:51
Marcowe zestawienia o odpadach  problem ciągle aktualny
Marcowe zestawienia o odpadach problem ciągle aktualny
23 stycznia 2013 r. straciła moc ustawa o odpadach z 2001 r.

 Czy to oznacza, że nie musimy składać już zestawień do 15 marca? zastanawia się lek. dent. Andrzej Cisło na swoim blogu www.autonomia-dent.pl.

Andrzej Cisło wskazuje, że treść nowej ustawy o odpadach można odnaleźć w Dzienniku Ustaw z 2013 r pod pozycją 21. Zauważa, że w internetowym systemie aktów prawnych Sejmu, przy wszystkich rozporządzeniach wykonawczych, które szczególnie interesują lekarzy dentystów, czyli dotyczących: katalogu odpadów, szczegółowego sposobu gospodarowania odpadami oraz zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach, można zobaczyć status "nieobowiązujący- uchylona podstawa prawna".

- Czy to oznacza, że nie musimy składać już zestawień do 15 marca? Niestety- to by było zbyt piękne pisze dr Cisło, na dowód swojej tezy przywołując fragmenty artykułów ustawy. Wśród nich znajdują się te, które mówią o karach finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.

Art. 237.

1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania:

1)    zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 252, [ustawa o odpadach z 2001r.]

2)    [...]

sporządzają i składają je, za lata 20122014, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, o której mowa w art. 200.

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań , o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 200.

1. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

2. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na:

1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

POLECAMY W SERWISACH