PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Liczne uwagi Prezydium NRL do założeń projektu ustawy traktującej o zdrowiu uczniów

ms
27-10-2017, 15:26
Liczne uwagi Prezydium NRL do założeń projektu ustawy traktującej o zdrowiu uczniów Prezydium NRL o przepisach regulujących ochronę zdrowia uczniów
W ocenie Prezydium NRL, pozytywna idea zmian przepisów regulujących obszar ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, nie może przysłonić licznych uchybień widniejących w założeniach projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Oto one:

Jest: zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia zgłaszana będzie jednorazowo na piśmie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Powinno być: (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być zgłaszana każdorazowo. Pacjent, bądź przedstawiciel ustawowy pacjenta powinien otrzymać wszelkie informacje na temat świadczeń medycznych, które będą mu udzielane, a dopiero po uzyskaniu informacji w sposób dla niego zrozumiały powinien wyrazić zgodę na ich udzielenie.

Brakuje: zasad współpracy szkoły z gabinetem mieszczącym się poza szkołą, a przede wszystkim tryb nawiązywania tej współpracy.

Brakuje: zasad działania gabinetów funkcjonujących na terenie szkoły (np. określenie maksymalnej liczby dzieci, które będą pod opieką lekarza).

Brakuje: zasad doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach.

Brakuje: procedur kwalifikowania gabinetów do programu, w ramach którego mają być doposażone.

Brakuje: sformułowania, dzięki któremu liczba pozaszkolnych gabinetów stomatologicznych, współpracujących ze szkołą nie będzie sztywno ustalana (dzięki możliwości współpracy szkoły z różnymi gabinetami stomatologicznymi zapewniony byłby wybór przez rodziców gabinetu i lekarza).

Brakuje: sformułowania, zgodnie z którym szkolenia dla pracowników szkoły, przede wszystkim nauczycieli i wychowawców dotyczące sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych powinny być przeprowadzane również z udziałem specjalistów z danej dziedziny.

Jest: zalecenia postępowania medycznego wobec uczniów przewlekle chorych, opracowane przez lekarskie towarzystwa naukowe, będą mogły być określone (fakultatywnie) w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia.
Powinno być: zalecenia postępowania medycznego wobec uczniów przewlekle chorych, opracowane przez lekarskie towarzystwa naukowe, muszą być (obligatoryjnie) określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw zdrowia.

Jest: główny cel ustawy będzie realizowany przez m.in. pomoc w sytuacjach nagłych.
Powinno być: sformułowanie pozwalające na ścisłe określenie stanu nagłego (nie jest jasne co należy rozumieć przez sformułowanie „sytuacje nagłe”, istnieje duża rozbieżność sfomułowań używanych przez ustawodawcę na określenie stanu zagrożenia życia czy zdrowia).

Brakuje: wyszczególnionych wszystkich zadań pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej.
Powinno być: do zadań pielęgniarki bądź higienistki należy także wskazanie lub pomoc w przejęciu ucznia na leczenie, przez dowolną placówkę stomatologiczną posiadającą umowę z NFZ.

POLECAMY W SERWISACH