PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto może żądać dokumentacji medycznej

kan
13-03-2017, 09:25
Kto może żądać dokumentacji medycznej Kogo ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uprawnia do wglądu do dokumentacji medycznej (fot. pixabay)
Kwestię jakie podmioty są uprawnione do wglądu do dokumentacji medycznej reguluje art. 26 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Gwoli ścisłości przypomina ich dokładną listę Daniel Anweiler, adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych.

Oto lista podmiotów, które mają prawo do wglądu i żądania udostępnienia dokumentacji medycznej:
 - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości leczenia;
- organ władzy publicznej, NFZ, organ samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
- podmioty, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
- minister zdrowia, sądy, w tym sądy dyscyplinarne, prokurator, lekarz sądowy i rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
- uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
- organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
- podmiot prowadzący rejestr usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru;
- zakład ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
- komisja lekarska podległa ministrowi spraw wewnętrznych, wojskowa komisja lekarska oraz komisja lekarska Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległa szefom właściwych agencji;
- lekarz, pielęgniarka lub położna, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
- wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;
- spadkobierca w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67 e ust. 1;
- osoba wykonująca czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

Daniel Anweiler – adwokat w Kancelarii Adwokackiej ZUBEK GATNER ANWEILER
z siedzibą w Katowicach i Krakowie. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów medycznych oraz rozwiązywaniem problemów powstających na styku medycyny i prawa. Prowadzi blog prawniczy o sporządzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia.
www.dokumentacja-medyczna.com.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Daniel Anweiler   dokumentacja_medyczna  

POLECAMY W SERWISACH