PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konsultanci w stomatologii, kto i co robi

11-04-2013, 00:03
Konsultanci w stomatologii, kto i co robi? (foto: sxc.hu)
Konsultanci w stomatologii, kto i co robi? (foto: sxc.hu)
Prezentujemy aktualną listę konsultantów w stomatologii. Warto wiedzieć jakie są ich obowiązki i zadania.

 Obowiązki konsultantów wojewódzkich:

- nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów;

- udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej;

- sporządzanie opinii dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów;

- przygotowanie opinii dotyczących realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy dentystów (w zakresie wynikającym z określonego programu kształcenia) oraz sprawowanie nadzoru nad ich merytoryczną realizacją.

Zadania konsultantów wojewódzkich:

- przeprowadzanie kontroli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów;

- kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych;

- kontrola wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych;

- informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;

- sporządzanie opinii dotyczącej oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych;

- wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków;

- wydawanie opinii w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych;

- sporządzanie rocznego raportu dokumentującego wykonywanie zadań;

- opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpis na prowadzoną przez ministra zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy dentystów;

- występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny;

- wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych;

- wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów.

Konsultant wojewódzki jest zobowiązany do udzielania konsultantowi krajowemu, informacji i opinii niezbędnych do realizacji jego zadań.

Konsultant wojewódzki powinien składać właściwemu wojewodzie oraz właściwemu konsultantowi krajowemu roczny raport dokumentujący wykonywanie zadań (do 15 lutego za rok poprzedni).

 

Lista konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych

Chirurgia stomatologiczna

prof. dr hab.

Jan Zapała

Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Os. Złotej Jesieni 131- 826 Kraków tel. O-12 646-85-39tel./fax. 646-88-36e-mail: dmfscmuj@wp.pl

Ortodoncja

prof. dr hab.

Grażyna Śmiech-Słomkowska

Zakład Ortodoncji UM ul. Pomorska 25192-213 Łódź tel.  0-42 675-75-80, 675-75-17fax. 678-93-68, 675-75-16e-mail: grazyna.slomkowska@isum.pl

Periodontologia

prof. dr hab.

Renata Górska

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Miodowa 1800-246 Warszawa tel./fax. 0-22 502-20-36e-mail: sluzowki@wum.edu.pl

Protetyka stomatologiczna

prof. dr hab.

Stanisław Majewski

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej CMUJ ul. Montelupich 431-155 Krakówtel.0-12 424-54-41fax  424-55-00e-mail: protetyk@mp.pl

Stomatologia dziecięca

prof. dr hab.

Barbara Adamowicz-Klepalska

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego GUM ul. E. Orzeszkowej 1880-208 Gdańsk tel. 0-58 349-21-03tel./fax. 349-21-31e-mail: barbara.adamowicz@gumed.edu.pl

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

prof. dr hab.

Janina Stopa

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM ul. Bukowska 7060-812 Poznań tel. 0-61 85-47-026 (27)fax.        85-47-126, 85-47-008e-mail: jstopa@ump.edu.pl

Konsultanci wojewódzcy

Województwo dolnośląskie

Ortodoncja

dr n. med.

Janina Szeląg

Katedra i Zakład Ortodoncji UM ul. Krakowska 26 50-425 Wrocławtel.71/ 784-02-95szelag@fa.am.wroc.pl

Periodontologia

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Konopka

Katedra i Zakład Periodontologii UM ul. Krakowska 26 50-425 Wrocławpara-dont@stom.am.wroc.pl

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

dr n. med.

Zofia Sozańska

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław tel: 71/784-03-65

Stomatologia dziecięca

prof. zw. dr hab. n. med.

Urszula Kaczmarek

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UM ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław tel. 71/ 784-03-62stomzach@bf.uni.wroc.pl

Chirurgia stomatologiczna

Vacat

Vacat

Protetyka stomatologiczna

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Włodzimierz Więckiewicz

Zakład Implantologii i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatologicznego ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław tel: 71 / 784-02-72

Województwo kujawsko pomorskie

Chirurgia stomatologiczna

lek. stom.

Krystyna Chrupczak

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydgiera w Toruniu
Regionalne Centrum Stomatologii
ul. Konstytucji 3 Maja 42
87-100 Toruń
tel. 56 610-07-00
tel. kom. 603-94-76-16
k.chrupczak@hipokrates.org

Ortodoncja

lek. stom.

Ewa Chmielewska

Centrum Stomatologiczne
ul. Świętokrzyska 53/12
86-100 Inowrocław
tel. 52 357-68-88

Periodontologia

dr n. med.

Zdzisława Sawkiewicz

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Konraskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
tel. 52 34-97-448
fax 52 34-97-447

Protetyka stomatologiczna

lek. stom.

Jolanta Kwaśniewska

SP ZOZ Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
ul. G. Zapolskiej 18
85-149 Bydgoszcz
tel./fax. 52 340-49-62
e-mail:przychodniastomatologia@scs.com.pl

Stomatologia dziecięca

lek. stom.

Olga Bracha

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu im. L. Rydgiera w Toruniu
Regionalne Centrum Stomatologii
ul. Konstytucji 3 Maja 42
87-100 Toruń
tel. 56 610-07-00
kom. 0-601-653-674
e-mail: olga.bracha@gmail.com

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

lek. stom.

Elżbieta Kawecka

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Konarskiego 1-3
85-950 Bydgoszcz
tel. 52 349-74-48
fex 52 349-74-47
e-mail: elkawecka@wp.pl

Województwo lubelskie

Konsultant w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

dr hab. n. med.

Anna Szyszkowska

Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel. 81 528-79-50, faks 81 528-79-51
e-mail: chirurgia.stom@wp.pl

Konsultant w dziedzinie protetyki stomatologicznej

dr n. med.

Janusz Borowicz

Zakład Protetyki Stomatologicznej Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel./faks 81 528-79-30
e-mail: zaklad_protetyki@wp.pl

Konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej

prof. dr hab. n. med.

Maria Mielnik-Błaszczak

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin, tel./faks 81 532-06-19
e-mail: sekretariat.ped@umlub.pl

Konsultant w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

prof. dr hab. n. med.

Teresa Bachanek

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel. 81 528-79-20, faks 81 534-98-47
e-mail: zstzach@am.lublin.pl

Konsultant w dziedzinie ortodoncji

dr n. med.

Izabella Dunin-Wilczyńska

Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel./faks 81 528-79-40
e-mail: izabella.dw@umlub.pl

Konsultant w dziedzinie periodontologii

prof. dr hab. n. med.

Joanna Wysokińska-Miszczuk

Katedra i Zakład Periodontologii UM w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin, tel./faks 81 528-79-11
e-mail: periodontologia@tlen.pl

Województwo lubuskie

Chirurgia stomatologiczna

lek. dent.

Jarosław Schab

Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna NZOZul. Wazów 58/265-191 Zielona Góra

Ortodoncja

dr n. med.

Danuta Górniak

Prywatny Gabinet Ortodontyczny ul. Andrzejewskiego 2170-786 Szczecin

Periodontologia

dr hab. n. med.

Anna DOJS

Prywatny Gabinet  Stomatologiczno Periodontologiczny ul. Żeromskiego 19/366-400 Gorzów Wlkp.

Protetyka stomatologiczna

Vacat

Vacat

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

dr hab. n. med.

Danuta Wójtowicz

Pomorska Akademia Medyczna Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Zakład Stomatologii Zachowawczej al. Powstańców Wielkopolski 72, bl. B70-111 Szczecin

Województwo łódzkie

Chirurgia stomatologiczna

prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak-Janas

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi Zakład Chirurgii Stomatologicznej92-213 Łódź, ul. Pomorska 25142 675 74 9842 675 75 29fax 42 678 93 68ania.janas@hot.pl

Chirurgia szczękowo twarzowa

prof. dr hab. n. med. Piotr Arkuszewski

SPZOZ Uniwersytecki Szpital  Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo Twarzowej i Onkologicznej90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 2242 677 67 8842 677 67 87 kccst@o2.pl

Ortodoncja

dr n. med. Adam Skiba

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi Zakład Ortodoncji Katedry WiekuRozwojowego92-213 Łódź, ul. Pomorska 25142 675 75 80fax 42 675 75 16 adam.skiba@umed.lodz.pl

Periodontologia

prof. dr hab. n. med. Anna Jadwiga Kurnatowska

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej92-213 Łódź, ul. Pomorska 25142 675 75 40 ajkurnatowska@yahoo.planna.kurnatowska@umed.lodz.pl

Protetyka stomatologiczna

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Jerzy Władysław Sokołowski

SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii UM w Łodzi Zakład Stomatologii Ogólnej92-213 Łódź, ul. Pomorska 25142 675 74 61 sokolowski@dentonet.pljerzy.sokolowski@umed.lodz.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   Wydarzenia  

POLECAMY W SERWISACH