PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kasa fiskalna, a dane osobowe pacjenta

16-10-2012, 04:46
Kasa fiskalna a dane osobowe (foto: ssxc.hu)
Kasa fiskalna a dane osobowe (foto: ssxc.hu)
Lekarze wciąż ponawiają pytania o to, czy zbyt duża liczba danych na paragonie fiskalnym niepostrzeżenie stanie się przyczyną uchybień. Jakich? Zagrażających niedochowaniem tajemnicy informacji związanej z pacjentem, a w szczególności dotyczącej stanu jego zdrowia.

 Nie ma takiej obawy uważa wiceminister finansów Maciej H. Grabowski i podaje stosowne argumenty.

Dane, które powinien zawierać paragon fiskalny nie pozwalają na identyfikację klienta i tym samym nie są objęte tajemnicą lekarską. Co więcej sam paragon wydawany jest zlecającemu usługę pacjentowi. W kasie rejestrującej pozostają takie same dane, jak na paragonie fiskalnym i dotyczą tylko wykonywanej usługi (bez danych osobowych pacjenta).

Wskazana na paragonie nazwa musi być na tyle zindywidualizowana, aby można było na jej podstawie, w połączeniu z ceną, określić, jaki został zakupiony towar lub jaka była świadczona usługa.

Stosowanie na paragonach nazw uniemożliwiających nabywcy sprawdzenie co za towar lub usługa i po jakiej cenie zostały nabyte, nie spełnia wymogów poprawnej nazwy. Pomocniczo w nazwie towaru lub usługi można zamieszczać np. specjalne odwołania do pozycji cennika lub katalogu.
Kasa rejestrująca, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz_ U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.
Podatnicy, zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) są zobowiązani ewidencjonować każdą sprzedaż oraz wydrukować paragon fiskalny lub fakturę VAT z każdej sprzedaży (wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy).

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie wykonywanie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W kasie rejestrującej powinno być ewidencjonowane każde świadczenie usług, realizowanych na potrzeby osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych.

Paragon fiskalny, drukowany przez kasę rejestrującą, musi - co do zasady - zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

- adres punktu sprzedaży (dla sprzedaży prowadzonej w różnych miejscach - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika),

- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

- numer kolejny wydruku,

-  datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

- nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

- cenę jednostkową towaru lub usługi,

- ilość i wartość sprzedaży,

- wartość sprzedaży i kwotę podatku (według poszczególnych stawek podatku),

- wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

- łączną kwotę podatku,

- łączną kwotę należności,

- kolejny numer paragonu,

- kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera (przy więcej niż jednym stanowisku kasowym),

- logo fiskalne,

- numer unikatowy kasy,

- oznaczenie waluty (przynajmniej przy łącznej kwocie należności).

Wydawany klientowi paragon jest dowodem dokumentującym nabycie towaru lub usługi i przedstawia sposób skalkulowania ceny, jej strukturę prezentującą kwotę należnego podatku, zastosowanie ulgi albo zwolnienia od podatku (paragon pełni również funkcję ochrony praw konsumenckich).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   kasa fiskalna   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH