PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Istotne uwagi WIL do projektu zmian prawa w zakresie promieniowania jonizującego

WIL, ms
18-05-2015, 08:55
Istotne uwagi WIL do projektu zmian prawa w zakresie promieniowania jonizującego Uwagi do projektu zmian prawa w zakresie promieniowania jonizującego
Jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, ale są także do niego zasadnicze uwagi, zgłoszone przez Prezydium ORL w Poznaniu.

Postulat 1
W załączniku 6 rozporządzenia (w części I.2 Testy specjalistyczne w nagłówku tabeli "STOMATOLOGIA") należy określić częstotliwość testów specjalistycznych :

- dla aparatów do zdjęć wewnątrzustnych - raz na 60 miesięcy i po każdej istotnej naprawie;
- dla aparatów do zdjęć pantomograficznych i cefalometrii raz na 36 miesięcy.

Uzasadnienie:
Wymóg corocznego przeprowadzania testów specjalistycznych w stosunku do aparatów do zdjęć wewnątrzustnych był niezwykle restrykcyjny i nie znajdował uzasadnienia w rzeczywistym zagrożeniu niewychwycenia istotnych dla bezpieczeństwa pacjentów odstępstw od norm dotyczących pracy tego rodzaju aparatów.

Uzasadnienie projektu nie przywołuje żadnych argumentów , które miałyby być przesłanką do ustalenia częstotliwości tych testów akurat w proponowanym wymiarze (odpowiednio:1 raz na 24 miesiące i 1 raz na 12 miesięcy).
Równie wiarygodnym i bezpiecznym czasem, dzielącym wykonywanie tych testów, jest okres wymieniony w opinii prof. Jerzego Waleckiego, konsultanta krajowego z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej, do ministra zdrowia z 15 marca 2012 r.
Projekt MZ, w uzasadnieniu na str. 100 określa stopień narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące przy wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych jako niski.

Prezydium ORL w Poznaniu przywołuje dane, jakie Naczelna Izba Lekarska otrzymała od Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące niezgodności stwierdzonych w aparatach rtg stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych. Otrzymane od Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych informacje dotyczyły okresu od 2006 r. do 2013 r. tzn. w okresie obowiązywania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dane PWIS nie świadczą o istniejących zagrożeniach.

Inną gwarancją bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola jednostek używających promieniowania jonizującego, jaką na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z 22 grudnia 2006 r. ( Dz. U. 2007 r., Nr 1, poz.11) inspekcja sanitarna ma obowiązek przeprowadzić przynajmniej 1 raz na 4 lata. Zgodnie z par 7 ust 2 tego rozporządzenia, w sytuacji braku pewności co do prawidłowego działania sprzętu - zespól kontrolujący może sprawdzić działalnie aparatury rtg poprzez wykonanie testów podstawowych lub specjalistycznych.

Postulat 2
Konieczne jest zdefiniowanie w rozdziale 8 rozporządzenia, iż audyty kliniczne zewnętrzne prowadzi się w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 33e ust.1 i 2 ustawy (wymagana zgoda Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wykonywanie świadczeń).

Uzasadnienie:
Postulat opiera się na brzmieniu delegacji ustawowej, zawartej w art. 33c ust.9 ustawy Prawo atomowe. W ust. 9 pkt. 9 ustawodawca poleca określić „9)zasady wykonywania kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz klinicznych audytów wewnętrznych i zewnętrznych nad przestrzeganiem wymogów ochrony radiologicznej pacjenta".

POLECAMY W SERWISACH