• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Instytucja przedawnienia roszczeń cywilnych w prawie medycznym

ks
10-10-2012, 04:13
Instytucja przedawnienia roszczeń cywilnych w prawie medycznym
Instytucja przedawnienia roszczeń cywilnych w prawie medycznym
Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa cywilnego, dzięki której pozwany lekarz może uwolnić się od zaspokojenia roszczenia, powołując się na upływ czasu.

Terminy takie wynikają z kodeksu cywilnego i generalna reguła stanowi, że termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata (art. 118 kodeksu cywilnego). Terminy przedawnienia roszczeń medycznych mogą być jednak krótsze niż 10 lat, w szczególności:

- jeżeli pacjent dochodzi naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (najczęstsze przypadki), roszczenie ulega przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, ale termin ten nie może być jednocześnie dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (art. 442 § 1 kodeksu cywilnego). Oznacza to, że jeżeli lekarz przeprowadził zabieg popełniając błąd w sztuce lekarskiej w 2000 roku, to roszczenia o naprawienie szkody przedawniają się w 2010 roku, a jeżeli pacjent dowiedział się o szkodzie w 2008 roku, to pozostanie mu tylko 2 lata na wystąpienie z roszczeniem przeciwko lekarzowi;

- jeżeli pacjent zawarł z lekarzem umowę cywilnoprawną, wszelkie roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przedawniają się po upływie 10 lat od jej zawarcia. Dotyczy to umów zawartych w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, prywatnej praktyki lekarskiej bądź publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli wykonywane są odpłatne czynności lekarskie;

- jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 § 2 kodeksu cywilnego).

Czytaj także: 

Rodzaje i formy zgody pacjenta
Jak wysokie zadośćuczynienie dla pacjenta za błąd lekarza dentysty?
Kiedy lekarz zapłaci mniejsze odszkodowanie pacjentowi?
Odpowiedzialność lekarza dentysty za błąd w sztuce
 

Co w praktyce oznacza upływ terminu przedawnienia?

Upływ wskazanego w przepisach terminu sam w sobie nie powoduje, że roszczenie wygasa. Może być ono dochodzone sądownie, co więcej, może być prawomocnie rozstrzygnięte na niekorzyść lekarza. Nie można go jednak skutecznie dochodzić i egzekwować, gdy lekarz skorzysta z zarzutu przedawnienia przed sądem, a zatem, gdy zwróci uwagę sądu na upływ przewidzianego prawem terminu. Sąd nie uwzględnia zarzutu przedawnienia z urzędu, zatem konieczna jest wola i działanie pozwanego. Co do zasady, podniesienie zarzutu przedawnienia powoduje oddalenie powództwa.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT  

POLECAMY W SERWISACH