PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Inspektor ochrony radiologicznej - tylko stacjonarnie

ŁS
24-12-2012, 08:45
Inspektor ochrony radiologicznej szkolony, ale tylko stacjonarnie (foto; sxc.hu)
Inspektor ochrony radiologicznej szkolony, ale tylko stacjonarnie (foto; sxc.hu)
Rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych z 21 grudnia 2012 r. będzie obowiązywało od 1 stycznia 2013 r. w wersji, którą wielokrotnie krytykował samorząd lekarski.

Nie pierwszy to raz Ministerstwo Zdrowia z uwagą przysłuchiwało się głosom płynącym ze środowiska lekarskiego na temat proponowanych rozwiązań prawnych. Nie pierwszy to raz Ministerstwo Zdrowia zrobiło po swojemu, ignorując uwagi i zastrzeżenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

Projekt rozporządzenia zakładał, niczym nieuzasadnione, ograniczenie systemu szkolenia do formy stacjonarnej (obligatoryjnie zatem uczestnicy szkolenia i wykładowcy muszą znajdować się w czasie szkolenia w tym samym miejscu). W ocenie NRL, zdumiewające było to, że w toku pośpiesznych prac nad projektem, stał się on nieoczekiwanie bardziej restrykcyjny od formuły prowadzenia studiów stacjonarnych, a określonej w Prawie o szkolnictwie wyższym. Tam bowiem istnieje wymóg, aby co najmniej połowa programu kształcenia realizowana była w formie zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów.

Tymczasem rozporządzenie ministra zdrowia przyjęło formułę, zgodnie z którą uczestnicy szkolenia i wykładowcy muszą znajdować się w tym samym miejscu w czasie całego szkolenia. Autor rozporządzenia powołuje się przy tym nie na Prawo o szkolnictwie wyższym, a na regulacje wynikające z Prawa Atomowego z 29 listopada 2000 r.

NRL krytykowała także, że w określonym wcześniej rozporządzeniu Rady Ministrów, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej wynosiły 30 zł, podczas gdy wynagrodzenia z projektowanego rozporządzenia określono w 2013 r. na: 112, 96 i 80 zł (odpowiednio dla przewodniczącego, sekretarza i członka komisji). Tymczasem projekt, który stał się rozporządzeniem zachowuje wyższe stawki, określone procentem minimalnego wynagrodzenia (odpowiednio 7, 6 i 5 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Prezent pod choinkę w postaci tego rozporządzenia na pewno lekarzom dentystom nie przypadnie do gustu. Problem w tym, że nie można będzie go zwrócić.

 

Inspektor ochrony radiologicznej  - zakres szkolenia 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia.21 grudnia.2012 r.

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Lp.

 

Zakres tematyczny

Liczba godzin lekcyjnych (45 min) dla określonego typu uprawnień

   

1

2

R

S

1

 Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej:1)      zjawisko promieniotwórczości;2)      budowa atomu;3)      prawo rozpadu promieniotwórczego;4)      rodzaje promieniowania;5)      właściwości promieniowania.

1

1

2

 Promieniowanie rentgenowskie:1)      powstawanie;2)      właściwości;3)      oddziaływanie z materią.

1,5

1

3

 Detekcja promieniowania jonizującego:1)      detektory promieniowania;2)      dozymetry.

1

 

0,5

 

4

 Budowa i działanie aparatu rentgenowskiego:1)      elementy zestawu rentgenowskiego;2)      budowa lampy rentgenowskiej;3)      kolimacja wiązki;4)      filtracja własna i dodatkowa;5)      kratka przeciwrozproszeniowa;6)      rejestracja dawki;7)      rodzaje generatorów wysokiego napięcia;8)      wybór parametrów ekspozycji;9)      powstawanie obrazu rentgenowskiego;10)  rejestracja obrazu rentgenowskiego;11)  rodzaje aparatów rentgenowskich.

2

 

1

 

5

 Pojęcia stosowane w ochronie radiologicznej:1)      rodzaje dawek promieniowania;2)      dawki graniczne i ograniczniki dawki.

0,5

 

0,5

 

6

 Narażenie populacji na promieniowanie jonizujące:1)      źródła promieniowania naturalnego i sztucznego;2)      ekspozycja zewnętrzna i wewnętrzna;3)      roczna dawka skuteczna promieniowania jonizującego otrzymywana przez statystycznego mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej od naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.

0,5

 

0,5

 

7

 Działanie promieniowania jonizującego na materię żywą:1)      efekty działania na poziomie molekularnym;2)      efekty działania na poziomie komórki;3)      efekty działania na poziomie organizmu;4)      względna skuteczność biologiczna różnych rodzajów   promieniowania.

2

 

1

 

8

 Działanie promieniowania na organizm człowieka:1)      efekty działania na poziomie komórki;2)      efekty działania na poziomie organizmu;3)      względna skuteczność biologiczna;4)      następstwa deterministyczne;5)      następstwa stochastyczne;6)      następstwa dziedziczne;7)      ryzyko radiacyjne.

2

 

1

 

9

 Zasady ochrony radiologicznej pracowników:1)      podział lokalizacji miejsc pracy;2)      kategorie pracowników;3)      zasady bezpiecznej pracy z promieniowaniem jonizującym;4)      szkolenia;5)      optymalizacja ochrony radiologicznej;6)      nadzór medyczny;7)      ochrona kobiet w ciąży.

2

 

1

 

10

 Kontrola środowiska pracy:1)      wybór sposobu kontroli środowiska pracy;2)      wybór miejsca do oceny narażenia pracowników;3)      interpretacja wyników pomiarów.

1

 

0,5

 

11

 Kontrola dawek indywidualnych:1)      zasady kontroli dawek;2)      metody kontroli dawek;3)      dokumentacja narażenia;4)      obserwowane poziomy narażenia zawodowego.

1

 

0,5

 

12

 Metody obliczania dawek i wymaganych grubości osłon:1)      metody obliczania dawek;2)      rodzaje osłon stałych;3)      metody obliczania wymaganej grubości osłon stałych.

2

 

1

 

13

 Medyczne zastosowania urządzeń rentgenowskich:1)      diagnostyka;2)      radiologia zabiegowa;3)      radioterapia powierzchniowa;4)      radioterapia schorzeń nienowotworowych.

1

 

1

 

14

 Ekspozycja medyczna i narażenie pacjentów:1)      dawki otrzymywane przy różnych rodzajach badań i terapii;2)      czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez   pacjenta;3)      ochrona radiologiczna pacjenta;4)      ochrona kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży;5)      odpowiedzialność personelu medycznego.

2

 

1

 

15

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej:1)      zasady ograniczania dawek dla pacjentów:a)      skierowanie na badanie lub zabieg,b)      poziomy referencyjne,c)      zalecane parametry techniczne badań rentgenowskich,d)     medyczne procedury radiologiczne;2)      kwalifikacje personelu wykonującego badania:a)      uprawnienia zawodowe,b)      szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjentów;3)      badania przesiewowe i eksperymenty medyczne;4)      ekspozycje medyczne dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących;5)      zapobieganie i postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

2

 

1

 

16

 Wymagania dla pracowni rentgenowskiej:1)      wymagania i wyposażenie pomieszczeń;2)      urządzenia ostrzegawcze;3)      sprzęt ochronny;4)      ciemnia rentgenowska;5)      dokumentacja pracowni.

1

 

0,5

 

17

 Wymagania dla aparatu rentgenowskiego:1)      wymagania instalacyjne;2)      wymagania konstrukcyjne dla aparatów rentgenowskich:a)      ogólnodiagnostycznych,b)      mammograficznych,c)      stomatologicznych,d)     do radiologii zabiegowej;3)      wymagania konstrukcyjne dla tomografów komputerowych;4)      sprzęt ochronny;5)       testy odbiorcze i eksploatacyjne.

1

 

0,5

 

18

 Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej:1)      testy jako element systemu zarządzania jakością;2)      rodzaje testów;3)      wykaz i częstotliwość testowanych wielkości;4)      uprawnienia do wykonywania testów.

1

 

1

 

19

System zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej:1)      rola kierownictwa jednostki;2)      dokumentacja systemu zarządzania jakością;3)      wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością;4)      wewnętrzny i zewnętrzny audyt kliniczny;5)       korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością.

1

 

1

 

20

Organizacja ochrony radiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej  i sprawowanie nadzoru:1)      historia ochrony radiologicznej;2)      jednostki zajmujące się ochroną radiologiczną:a)      Państwowa Agencja Atomistyki,b)      Państwowa Inspekcja Sanitarna,c)      Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia,d)     komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych,e)      konsultanci wojewódzcy i konsultant krajowy do spraw radiologii diagnostyki obrazowej;3)      zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;4)      zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.

1

 

1

 

21

 Dyrektywy europejskie i ich wdrożenie do prawodawstwa krajowego:1)      rola organizacji międzynarodowych;2)      system prawny Unii Europejskiej;3)      dyrektywa Rady 96/29/EURATOM1);4)      dyrektywa Rady 97/43/EURATOM2);5)      zalecenia komisji międzynarodowych (IAEA, ICRP).

0,5

 

0,5

 

22

 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i poz. 908) i akty wykonawcze.

2

 

1

 

23

 Inspektor ochrony radiologicznej:1)      wymagania dotyczące uzyskania uprawnień;2)      szkolenie i egzamin;3)      obowiązki inspektora.

1

 

1

 

24

 Zajęcia seminaryjne.

2

 

2

 

RAZEM:

32

21

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   inspektor ochrony radiologicznej  

POLECAMY W SERWISACH