PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

EDM bez tajemnic: udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej

szaft
28-02-2014, 10:59
EDM bez tajemnic: udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej EDM bez tajemnic: udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (Fot. Fotolia/PTWP)
Udostępnianie dokumentacji medycznej, prowadzonej w postaci elektronicznej, musi być realizowane przez system teleinformatyczny z zachowaniem standardu formatu XML i PDF. Jak robić to zgodnie z przepisami, mówią wytyczne dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Opracowali je specjaliści z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Katalog wymagań

Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej możliwe jest pod warunkiem spełnienia określonego w prawie katalogu wymagań. Wymagania te dotyczą jej gromadzenia, modyfikacji, ale przede wszystkim udostępniania. System teleinformatyczny, w którym prowadzona jest dokumentacja, powinien zabezpieczać ją przed uszkodzeniem lub utratą oraz dawać możliwość zachowania jej integralności i wiarygodności. Dodatkowo niezbędne jest zapewnienie mechanizmów zabezpieczających stały dostęp do danych tylko dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Udostępnianie dokumentacji medycznej, prowadzonej w postaci elektronicznej, musi być realizowane przez system teleinformatyczny z zachowaniem standardu formatu XML i PDF tej dokumentacji.

Co ważne, dla zachowania interoperacyjności eksportowanie całości danych musi odbywać się w formacie XML. Takie podejście daje możliwość dalszego jej przetwarzania w innych systemach teleinformatycznych. W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji.
Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej realizowane jest poprzez przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją lub dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych.

Wydruk EDM

Prawodawca daje także możliwość udostępniania dokumentacji medycznej, prowadzonej w postaci elektronicznej, poprzez udostępnianie jej wydruków. System teleinformatyczny powinien wspomagać ten proces z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, w tym obowiązku numerowania stron jak również umieszczania co najmniej imienia i nazwiska pacjenta na każdej ze stron. Wydruki z systemu teleinformatycznego powinny być potwierdzane przez osobę upoważnioną przez podmiot w zakresie ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej.
Dodatkowo wydruki powinny być opatrywane oznaczeniem osoby weryfikującej zawierającym:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,
e) podpis.

Dokumentacja wydrukowana powinna umożliwiać identyfikację osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. W przypadku kiedy wydruk dokumentacji medycznej dotyczy dziecka do pierwszego roku życia, umieszcza się nr PESEL jego matki a w przypadku jego braku - numer i serię dokumentu tożsamości.

POLECAMY W SERWISACH