PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dużo zastrzeżeń do pomysłów w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych

ms
27-01-2017, 08:41
Dużo zastrzeżeń do pomysłów w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych Prezydium NRL pyta o kontraktowanie świadczeń stomatologicznych (foto: pixabay)
O uwagach Prezydium NRL do projektu rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego szczegółowe kryteria wyboru ofert w zakresie świadczeń stomatologicznych już pisaliśmy. Ze względu na wagę zagadnienia dla lekarzy dentystów (przynajmniej części) prezentujemy stanowisko Prezydium NRL w całości.

Stanowisko Nr 1/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 13 stycznia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przesłanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy podsekretarza stanu Ministerstwa Zdrowia z 28 grudnia 2016 r., znak: UZ-ZR.0212.3.2016.WS, zgłasza następujące uwagi do projektu.

W pierwszej kolejności Prezydium pragnie zaznaczyć, że podtrzymuje wszystkie uwagi zgłoszone do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekazane ministrowi zdrowia przez prezesa NRL Macieja Hamankiewicza pismem z 9 września 2016 r., znak: NRL/ZRP/MBK/718/1535/2016 (pismo w załączeniu). 

Prezydium zgłasza zastrzeżenia do § 1 pkt 5 lit. a projektu rozporządzenia, który dotyczy tabeli nr 1 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE” cz. 1 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne” lp. III kolumna 4 ust. 1.1. Projekt rozporządzenia nadaje nowe brzmienie ust. 1.1, w myśl którego „realizacja świadczeń w poradni: 6 godzin 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18, a w sobotę 5 godzin”. Tak określona dostępność do świadczenia jest wyceniana na 7 punktów. Kryterium to, w ocenie Prezydium, budzi wątpliwości interpretacyjne, zmiana w projekcie może sugerować, że do kontraktu stomatologicznego dodano dodatkowy dzień, co oznaczałoby wzrost kontraktu stomatologicznego z 30 do 35 godzin. Ponadto praca lekarza dentysty w soboty powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i jako taka nie powinna być dodatkowo punktowana, ani być czynnikiem warunkującym otrzymanie kontraktu. Należy zatem wnioskować o wykreślenie soboty z tego punktu oraz precyzyjne określenie, że etat przeliczeniowy lekarza dentysty wynosi 30 godzin. 

Ponadto Prezydium zgłasza uwagi do obecnie obowiązującego rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Prezydium zgłasza następujące uwagi o charakterze ogólnym:
1) zastrzeżenia budzi brak określania wysokości etatu przeliczeniowego tj. liczby punktów rozliczeniowych na miesiąc przeznaczonych na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez jednego lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy 30 godzin. Skutkuje to m.in. brakiem możliwości kontraktowania w ½ etatu;
2) postulujemy aby w każdym zakresie świadczeń wymienionych w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia umożliwić realizację kontraktu ogólnostomatologicznego (np. jako 1/8 kontraktu zasadniczego specjalistycznego) – ma to zapobiec tworzeniu sztucznych barier w dostępie do świadczenia specjalistycznego;
3) w każdym przedmiocie postępowania w zakresie danego świadczenia stomatologicznego praca lekarza dentysty powinna być wyżej punktowana niż praca asystentki czy higienistki stomatologicznej;
4) należy ujednolicić niezasadne zróżnicowanie punktów za pracę specjalistów w różnych przedmiotach postępowania, podobne nieuzasadnione zróżnicowanie występuje w kryterium dostępności w odniesieniu do pracy w sobotę – praca specjalistów oraz praca w sobotę we wszystkich zakresach powinna być jednakowo punktowana.

SŁOWA KLUCZOWE
świadczenia gwarantowane   NRL   kontraktowanie   NFZ  

POLECAMY W SERWISACH