PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dostosowanie praktyki stomatologicznej do przepisów sanitarnych

22-03-2013, 00:01
Dostosowanie praktyki stomatologicznej do przepisów sanitarnych (fot. Andrzej Wawok/PTWP)
Dostosowanie praktyki stomatologicznej do przepisów sanitarnych (fot. Andrzej Wawok/PTWP)
31 grudnia 2012 r. upłynął termin na opracowanie programu dostosowania podmiotu do wymagań zaopiniowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej. Ostateczny termin na dostosowanie podmiotu do wymagań upływa wraz z końcem 2016

r.

Przepisy, które regulują kwestię warunków, jakie muszą spełniać podmioty stomatologiczne znajdziemy w ustawie o działalności leczniczej z lipca 2011 r. Stanowi ona, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wymagania dotyczą w szczególności warunków: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych oraz, instalacyjnych.

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wydane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (w załączeniu), które weszło w życie 1 lipca 2012 r.

Co wynika z jego treści dla lekarzy dentystów? 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do 31 grudnia 2016 r.
Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w terminie do 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.

Przepis ten dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą - zarówno podmiotów leczniczych, jak i praktyk zawodowych. Jednoznacznie wskazuje, iż adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy - tj. w dniu 1 lipca 2011 r. Z jego dobrodziejstwa nie będą mogły więc skorzystać podmioty, które rozpoczną działalność po tej dacie, a chciałyby "tymczasowo" prowadzić działalność w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń niespełniających standardów.

W przypadku podmiotów, które wykonywały działalność leczniczą w dniu 1 lipca 2011 r., końcowy termin dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia upływa dnia 31 grudnia 2016 r.

Jednocześnie przepis (rozporządzenie) nie wskazuje elementów, jakie ten program winien zawierać. Wydaje się, iż jest to program zbliżony do tego, który np. ZOZ-y opracowywały na podstawie dotychczasowych przepisów - § 40 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej i rozporządzenia go poprzedzające.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   przepisy sanitarne   Sanepid   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH