PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dokumentacja medyczna - najlepsza ochrona przed roszczeniami pacjentów

10-02-2013, 23:52
Dokumentacja medyczna - najlepsza ochrona przed roszczeniami pacjentów (fot.sxc.hu)
Dokumentacja medyczna - najlepsza ochrona przed roszczeniami pacjentów (fot.sxc.hu)
Lekarze bulwersują się, słysząc propozycje polubownego załatwienia sprawy, gdyż ich zdaniem w ten sposób przyznają się do popełnionego błędu oraz zwiększają prawdopodobieństwo, że pacjenci wystąpią z dalszymi roszczeniami. Państwu zostawiam ocenę takiego postępowania, ale podkreślam, że prawidłowo sporządzona notatka (uzgodniona z prawnikiem), praktycznie zamyka pacjentowi drogę do ponownych (dalszych) roszczeń odszkodowawczych pisze lek. dent. Anna Kot, Pierwszy Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w OIL Kraków. Artykuł ukazał się w ostatnim numerze Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Lekarza Dentysty (1/2013).

Prawa pacjenta mogą być egzekwowane w ramach odpowiedzialności cywilnej, zawodowej lub karnej (w tym ostatnim przypadku także w ramach procesu karnego). Droga cywilno-prawna tworzy możliwość realnego, finansowego zrekompensowania doświadczanych przez pacjentów cierpień.
Jeżeli lekarz, lub inny podmiot wykonujący zawód medyczny, zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) wyrządził szkodę pacjentowi to jej zrekompensowanie może nastąpić na drodze odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że pacjent może wystąpić z żądaniem odszkodowania (od lekarza lub innego podmiotu ponoszącego odpowiedzialność). Gdyby natomiast podmiot odpowiedzialny za szkodę uchylał się od dobrowolnego zadośćuczynienia przepisy prawa umożliwiają dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Odpowiedzialność cywilna - przesłanki

Lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, jeżeli zostaną spełnione trzy przesłanki: miało miejsce zdarzanie stanowiące źródło szkody, w jego konsekwencji wystąpiła szkoda, związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą jest do udowodnienia. Zaistnienie powyższych przesłanek, tworzy stosunek prawny określany mianem zobowiązania. W ramach tego zobowiązania, poszkodowany nosi nazwę wierzyciela, a podmiot, na którym spoczywa obowiązek odszkodowawczy, nazywany jest dłużnikiem. Szkoda może stanowić następstwo niezliczonego rodzaju zdarzeń prawnych, a takimi są czyny polegające na działaniu lub zaniechaniu koniecznych działań. Wyróżniamy dwa zasadnicze typy zdarzeń: fakt niewykonania lub nienależytego wykonania usługi medycznej oraz tzw. czyn niedozwolony (delikt). I na tym tle wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności: kontraktową i deliktową. OROZ (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) ze względu na przepisy prawa, według których działa, ogranicza się w swoim postępowaniu wyłącznie do odpowiedzialności deliktowej.
Zdarzeniem jest tutaj tak zwany czyn niedozwolony (delictum przestępstwo). Jest to zatem każde zachowanie niezgodne z przepisami prawa powszechnego, jak i niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

POLECAMY W SERWISACH