PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Długa lista uprawnionych do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej

ms
10-02-2016, 11:04
Długa lista uprawnionych do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej Dokumentacja medyczna dla kogo i na jakich warunkach (foto: Fotolia/PTWP)
Udostępniaj dokumentację medyczną tylko upoważnionym do tego podmiotom i przestrzegaj zasad przy jej przekazywaniu. Wiedza na ten temat wcale do łatwych nie należy.

   Michał Grabiec radca prawny

Z prowadzeniem lekarskiej praktyki zawodowej nieodłącznie związany jest obowiązek prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej. W wielu przypadkach dobrze udokumentowane leczenie stanowi skuteczną ochronę lekarza w potencjalnym sporze z pacjentem czy NFZ.

Dokumentacja medyczna – dla kogo?
Z ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika wprost, że dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez pacjenta za życia. Spadkobiercy, którzy nie uzyskali dostępu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta mogą uzyskać do niej dostęp w toku postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Ustawa wymienia szereg podmiotów i organów, które mogą otrzymać dostęp do dokumentacji dotyczącej konkretnego pacjenta.

Dokumentacja medyczna może być ważnym dowodem w wielu postępowaniach. Na jej podstawie orzeczenia wydają wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, komisje lekarskie czy organy rentowe (ZUS) i zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w toku postępowań o świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych.

W celu umożliwienia prowadzenia postępowań (karnych, cywilnych, dyscyplinarnych) dokumentacja medyczna jest udostępniana ponadto: sądom, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej.

W związku z koniecznością kontunuowania leczenia, bywa, że niezbędne jest udostępnianie dokumentacji podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych.

Inne podmioty mogą uzyskać dokumentacje w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, nadzorczych. Należą do nich: Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodowego, konsultanci krajowi i konsultanci wojewódzcy.

Szerokie uprawnienia w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej ma także minister do spraw zdrowia oraz podmioty upoważnione przez ministra - w celu dokonania kontroli (m.in. uczelnie medyczne, instytuty badawcze, medyczne organizacje naukowe).

Dokumentacja medyczna powinna zostać także udostępniona lekarzowi, pielęgniarce lub położnej biorącym udział w procedurze zmierzającej do udzielenia akredytacji określonemu podmiotowi, a także podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (np. Zintegrowany Informator Pacjenta).

Zakłady ubezpieczeń w toku postępowania likwidacyjnego mogą uzyskać dokumentację medyczną wyłącznie po uzyskaniu zgody pacjenta.

Ustawa wprowadza także możliwość zwrócenia się o dokumentację medyczną - podmiotom, na wniosek których pacjent został przebadany.

Do wglądu, wyciągi, odpisy i kopie
Zasadą jest, iż dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu w siedzibie podmiotu (gabinet, szpital, przychodnia). Ponadto, ustawa dopuszcza wydawanie wyciągów, odpisów i kopii z dokumentacji medycznej, za co może zostać naliczona stosowna opłata.

POLECAMY W SERWISACH