PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka nie płaciła składek. Sprawa trafiła do sądu.

ms
04-11-2015, 11:36
Dentystka nie płaciła składek. Sprawa trafiła do sądu. Wymagane składki od lekarza dentysty (foto: pixabay)
Jedna z OIL wystąpiła o 1,62 tys. zł plus odsetki oraz o zwrot kosztów sądowych wobec lekarki dentystki, która nie płaciła składek członkowskich. Sąd przyznał rację stronie pozywającej.

Pełnomocnik Okręgowej Izby Lekarskiej wskazywał, iż z przynależności do samorządu lekarskiego wynikają prawa i obowiązki jego członków. Jednym z tych ostatnich jest wymóg opłacania składki członkowskiej. Według OIL, pozwana była wzywana do dobrowolnej zapłaty zaległych składek, pomimo to uporczywie uchyla się od zapłaty ciążącej na niej zaległości.

Pełnomocnik OIL wskazał, że w tej sprawie przysługuje droga sądowa; przywołał przy tym postanowienie Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2004 r., II CK 481/03, LEX nr 271669, zgodnie z którym: „Składka członkowska ma charakter świadczenia cywilnoprawnego. Poddanie jej egzekucji administracyjnej nie pozbawiło ją tego charakteru. Między stronami istnieje spór, co do obowiązku zapłaty. W związku z tym w sprawie przysługuje droga sądowa (art. 2 § 1 i 3 k.p.c.)".

Sąd Rejonowy w postępowaniu upominawczym orzekł, że pozwana dentystka powinna zapłacić na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej kwotę 1,62 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym oraz kwotę 637,25 zł - tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozwana dentystka wniosła o oddalenie powództwa w całości, wskazując że nie jest w stanie zapłacić na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej kwoty 1,62  tys. zł wraz z odsetkami.

Z przynależności do samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów wynikają prawa i obowiązki jego członków; jednym z takich obowiązków jest obowiązek opłacania składki członkowskiej, wynikający z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Pozwana  przyjęła do wiadomości obowiązek regularnego opłaca składki członkowskiej (dowód: stosowne oświadczenie pozwanej, złożone: we wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, przy wpisie do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej).

Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe.

Lekarz lub lekarz stażysta, który nie osiąga przychodu, może, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, być zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej na okres, w którym nie osiąga przychodu.

Zwolnienie z tego obowiązku następuję na podstawie uchwały, podjętej przez okręgową radę lekarską w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Pozwana przegrała sprawę sądową w całości, a więc na niej ciążył obowiązek zwrotu OIL poniesionych przez nią kosztów procesu. W chwili wniesienia pozwu, dochodzona wierzytelność była wymagalna, dlatego Sąd orzekł konieczność zapłaty odsetek.

Sygn. akt: I C 302/14 Sąd Rejonowy w Sokółce 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
składki   sąd   obowiązki lekarza dentysty  

POLECAMY W SERWISACH