PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Będą nowe obowiązki dotyczące dokumentacji medycznej

ms
30-01-2015, 07:51
Będą nowe obowiązki dotyczące dokumentacji medycznej Zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji medycznej (foto: sxc.hu)
Powstał, przyjęty przez Radę Ministrów, projekt ustawy rozbudowujący i uszczegóławiający obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.

Zmiany niesie projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
Podmioty prowadzące działalność leczniczą, a zatem i gabinety dentystyczne będą musiały precyzyjnie określić krąg osób uprawniony do przetwarzania dokumentacji medycznej.

W projekcie mówi się, że dostęp do dokumentacji medycznej, oprócz medyków, będą miały również osoby niewykonujące zawodu medycznego. Chodzi np. o: 
- osoby dokonujące wpisów do dokumentacji medycznej pod nadzorem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,
- pracowników rejestracji, archiwum,
- studentów nauk medycznych.

Dużo zmieni się w obowiązkach lecznic w zakresie postępowania z dokumentacją medyczną, które będą kończyć działalność.
Doprecyzowano kto będzie mógł (lub będzie musiał) przejąć dokumentację medyczną kończącego działalność podmiotu.
Będą to:
- podmioty, które przejmą zadania zlikwidowanej placówki (albo inne podmioty wykonujące działalność leczniczą);
- samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych;
- NFZ;
- podmiot tworzący albo sprawujący nadzór (w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą).

Skodyfikowane będą obowiązki podmiotu przechowującego dokumentację medyczną.
Do głównych należeć będą:
- zabezpieczenie dokumentacji przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych;
- zapewnienie podmiotom uprawnionym warunków umożliwiających dostęp do dokumentacji bez zbędnej zwłoki.

Wprowadzone będą kary finansowe, nakładane na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, które niedostatecznie zabezpieczą dokumentację medyczną po zakończeniu działalności leczniczej.

Dokumentacja medyczna, prowadzona w postaci elektronicznej, ma być udostępniana za pośrednictwem elektronicznej transmisji danych lub na informatycznym nośniku danych. Dokumentacja taka, po zakończeniu działalności leczniczej, ma być przekazywana do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Na żądanie uprawnionych organów - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych będzie musiał wykonać papierowe wydruki.
Dokumentacja papierowa ma być udostępniana w postaci: kopii, odpisów albo wyciągów. Wypożyczenie oryginału będzie możliwe tylko w określonych przypadkach, np. oryginał będzie wydawany na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w przypadku, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować zwłokę w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zagrażającą życiu lub zdrowiu pacjenta. Wypożyczający oryginał, poza potwierdzeniem odbioru, będzie zobowiązywany do jego zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu.
Opłata za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej miałaby być obniżona do ok. 50 gr. Opłata za wydanie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych ma wynosić maksymalnie 1,5 zł (za skan doliczone będą koszty jego wykonania).

Wgląd do swojej dokumentacji pacjent miałby m.in. w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Uproszczone mają być procedury składania przez pacjentów sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego oraz przyspieszenie trybu rozpatrywania tego sprzeciwu przez Komisję Lekarską działającą przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH