PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Baza danych dentysty - jak będzie kontrolowana

04-12-2012, 06:03
Jak bazy danych dentysty kontrolowane będą   (foto: infodent24.pl)
Jak bazy danych dentysty kontrolowane będą (foto: infodent24.pl)
Inspektorzy kontroli mogą odwiedzić gabinet dentysty, aby sprawdzić zasady prowadzenia baz danych. Minister zdrowia wprowadził właśnie przepisy, zgodnie z którymi taka kontrola ma być realizowana. Regulacje określone zostały  w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia. 

Wiadomo, że kontrole podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia (podmioty kontrolowane) mogą być:

- planowe;

- doraźne;

- następcze.

Kontrolę doraźną przeprowadza się, gdy:

- dane przekazywane przez podmiot kontrolowany są niepełne lub nierzetelne;

- zachodzi wątpliwość co do celowości prowadzenia przez podmiot kontrolowany baz danych w zakresie ochrony zdrowia;

- podmiot prowadzący kontrolowany, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie przekazuje danych do systemu informacji w ochronie zdrowia;

- minister zdrowia uzyska informację o wystąpieniu nieprawidłowości pod względem legalności prowadzenia baz danych w zakresie ochrony zdrowia.

Kontrolę następczą przeprowadza się w przypadku, gdy po przeprowadzeniu kontroli planowej albo kontroli doraźnej, wydano zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

Program kontroli zawierać powinien m.in.:

- oznaczenie kontroli, w tym temat i rodzaj kontroli;

- oznaczenie podmiotu kontrolowanego, w tym nazwę lub firmę oraz adres;

- zakres przedmiotowy kontroli, w tym wskazanie okresu działalności podmiotu kontrolowanego objętego kontrolą;

- termin rozpoczęcia kontroli i przewidywany okres jej trwania;

- wskazówki metodyczne, z uwzględnieniem określenia sposobu i technik przeprowadzania kontroli oraz wskazanie problemów, na które należy zwrócić uwagę w badaniach kontrolnych;

- wykaz przepisów prawnych dotyczących zakresu kontroli;

- organizację i harmonogram przeprowadzania kontroli.

Kontrolę planową oraz następczą przeprowadza się po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia podmiotowi kontrolowanemu zawiadomienia sporządzonego w postaci elektronicznej lub papierowej, zawierającego informacje o przedmiocie, zakresie i terminie rozpoczęcia oraz przewidywanym okresie trwania kontroli.

O zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej kontroler powiadamia podmiot kontrolowany bezpośrednio przed podjęciem czynności kontrolnych.

Przed przystąpieniem do kontroli kontroler jest obowiązany okazać kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub upoważnionej przez niego osobie upoważnienie.

Protokół

Z ustnych wyjaśnień udzielanych w toku kontroli inspektor sporządza protokół. Osoba udzielająca wyjaśnień może odmówić podpisania protokołu, jeżeli nie zgadza się z jego treścią w całości lub części, albo podpisać protokół z jednoczesnym zgłoszeniem zastrzeżeń i określeniem, w jakiej części kwestionuje jego treść.

Do akt kontroli dołącza się zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego zgłoszone do protokołu kontroli oraz zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne zawierać mogą:

POLECAMY W SERWISACH