PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wrocław: wolne stanowiska kierownicze na wydziale lekarsko-stomatologicznym

smn
25-03-2017, 13:19
Wrocław: wolne stanowiska kierownicze na wydziale lekarsko-stomatologicznym Nowe możliwości zawodowe na UMed we Wrocławiu
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Anatomii Stomatologicznej oraz kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wymagania stawiane kandydatom: 
- tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie stomatologia, 
- osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami  badawczymi, 
- specjalizacja zgodna w zakresie działania UM.

 Do konkursu nie może przystąpić osoba, która: 
- nie spełnia warunków określonych w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust 1 pkt 3-4 i ust. 2, art. 125 i 126, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. 2012 poz. 572 ze zm.), 
- została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Potrzebne dokumenty: 
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym, 
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w  jednostkach wydziałowych i międzywydziałowych” – załącznik do zarządzenia nr 13/XIV R/2007 Rektora AM z 22 lutego 2007 r., dostępny na stronie www.umed.wroc.pl/konkursy, 
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej, 
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz odpowiedniej specjalizacji, 
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW),
- informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, 
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs, 
- zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy), 
- deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach, w szczególności w innych uczelniach, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów oraz nadawania stopni naukowych, z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, 
- oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. § 10 pkt. 2, 3, 4 – Regulaminu Postępowania Konkursowego, 
- ocena za ostatni okres pełnienia funkcji kierownika w przypadku osoby kandydującej na kolejną kadencję w tej samej jednostce,  
- opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
- ewentualne referencje lub opinie.

Termin składania dokumentów:  27 marca 2017 r.
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   stomatologia   GUMed  

POLECAMY W SERWISACH